Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 IREN MEHN KASUKUHL 58

Serusalem Ohla

Serusalem Ohla

Mehn Suda kan kin pwurepwurehng sohpeisang Siohwa oh kaudokiong koht likamw akan. Erein sounpar tohto, Siohwa kin ketin songosong en sewese irail. E ketin kadarala soukohp tohto pwehn padahkih irail ahpw irail sohte kin rong. Irail kin kouruhrki soukohp ko. Ia duwen Siohwa eh ketin kauhdi arail kin kaudokiong dikedik kan?

Nanmwarki en Papilon, Nepukadnesar, kin kalkalowehdi ehu wehi mwurinte ehu. Keieun eh kalowehdi Serusalem, e koledi Nanmwarki Sehoiakin, nah lapalap kan, sounpei kan, oh nah tohndoadoahk koahiek kan, oh wahla irail koaros nan Papilon. E pil wahsang dipwisou kesempwal koaros nan tehnpas en Siohwa. Nepukadnesar eri kasapwilada Sedekaia en wiahla nanmwarki en Suda.

Nin tapio, Sedekaia kin peikiong Nepukadnesar. Ahpw wehi kan me karanih ih oh soukohp likamw kan kaweidki Sedekaia en uhwong Papilon. Seremaia padahkihong ih: ‘Ma ke pahn uhwong, e pahn mie kamaramas, lehk lapalap, oh soumwahu nan Suda.’

Mwurin eh kakaunki sounpar waluh, Sedekaia koasoanehdi en uhwongada Papilon. E peki rehn sounpei en Isip kan ren sewese ih. Nepukadnesar eri kadarala nah sounpei ko ren mahweniong Serusalem. Irail eri kohla oh mihmi kapilpene kahnimwo. Seremaia eri ndaiong Sedekaia: ‘Siohwa mahsanih ma ke pahn peki mahk rehn mehn Papilon kan, kowe oh kahnimw wet pahn mourla. Ahpw ma ke sohte pahn, mehn Papilon kan pahn isikada Serusalem oh salihiukedi.’ Sedekaia eri sapengki: ‘I sohte pahn peki mahk!’

 Mwurin sounpar ehu elep, sounpei en Papilon kan kauwehla kelen Serusalem oh pedolong isikada kahnimwo. Irail isikada tehnpas sarawio, kemehla aramas tohto, oh salihedi aramas kid kei.

Sedekaia tangasang Serusalem, ahpw mehn Papilon kan pwakihala mwuri. Irail eri koledi ih limwahn Seriko oh wahla rehn Nepukadnesar. Nanmwarki en Papilon ahpw kemehla nein Sedekaia pwutak kan mwohn meseo. Nepukadnesar eri kamaskunihala Sedekaia oh kesehlong nan imweteng, wasa me e mihmi ie lao ih mehla. Ahpw Siohwa ketin inoukihong mehn Suda kan: ‘Mwurin sounpar 70, I pahn kapwureikumwaillahng Serusalem.’

Dahme pahn wiawihong irail me pwulopwul kan me iang selidi nan Papilon? Irail pahn loalopwoatohngete Siohwa?

“Maing at Kaun, Wasa Lapalahpie! Sapwellimomwi kopwung kan me inen oh pwung mehlel!”​—Kaudiahl 16:7