Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 IREN MEHN KASUKUHL 62

Wehi Ehu me Duwehte Lapalahn Tuhke Pwoat

Wehi Ehu me Duwehte Lapalahn Tuhke Pwoat

Ehu pwohngo, Nepukadnesar ahpw ouramankihda ouraman kamasepwehk ehu. Ih eri ekerpene nah ohl loalokong ko koaros pwe ren padahkihong ih wehwehn eh ouramano. Ahpw sohte emen rehrail me kak kawehwehda wehwehn eh ouramano. Mwurin mwo, nanmwarkio ahpw koasoiong Daniel.

Nepukadnesar ndaiong Daniel: ‘Nan ei ouramano, I kilangada tuhke pwoat. E wie reireida lao lel pahnlahng. Oh aramas koaros nan sampah kak kilang. Teh ko inenen lingan oh diren wah. Mahn akan kin kommoal pahn eh mwete, oh menpihr kan kin wiahda pasarail ni rah kan. Tohnleng men pa kohdihdosang nanleng. Tohnlengo ahpw mahsanih: “Pelehdihsang tuhkehn, oh pelehsang rah kan. Ahpw paliweren tuhkehn oh kalewe kan en luhwehdi nan pwehlen, oh pirekipene mete oh prons. Mohngiong en tuhke wet pahn wekideksang ni mohngiong en aramas uhd wekidekiong ni mohngiong en mahn, lao ahnsou isuhwo pahn imwisekla. Aramas koaros pahn esehda me Koht iei me Kaun oh me e kak ketikihong wehi ehu rehn emen me e kupwurki ketikihong.”’

Siohwa ketin kasalehiong Daniel wehwehn ouramano. Ni ahnsou me Daniel wehwehkihda wehwehn ouramano, e masepwehkada. Ih eri nda: ‘Maing nanmwarki, I men ouraman wet en pid omwi imwintihti kan, ahpw e pid komwi. Lapalahn tuhke me paldio iei komwi. E pahn sohla omw wehi, oh ke pahn kin kangkang dipwen nan mohs duwehte mahn lawalo men. Ahpw pwehki tohnlengo eh mahsanih me paliweren tuhkeo oh kalewe kan en luhwehdi, ke pahn pwurehng wiahla nanmwarki.’

Sounpar ehu mwuri, Nepukadnesar wie alialu pohn palangk en tehnpeseo, kapikapinga lingan en Papilon. E nda: ‘Kilang uwen lingan en kahnimw wet me I kauwada. Kilang ia uwen ei lapalap!’ Ni eh wie lokolokaia, ngihl ehu pa kohdihdosang nanleng, oh mahsanih: ‘Nepukadnesar! Met e pahn sohla omw wehi.’

Ni ahnsowohte, Nepukadnesar ahpw sahliella oh duwehla mahn lawalo men. E anahne kohkohsang nan tehnpeseo oh kohla mihmi rehn mahn lawalo kan nan mohso. Pitenmoangen Nepukadnesar ko reireila duwehla  wunen ikel men, oh kiki kan reireila duwehte kikin menpihr laud kan.

Mwurin sounpar isuhwo eh imwisekla, Nepukadnesar pwurehng mwahula oh Siohwa ketin wiahiong ih en wia nanmwarkien Papilon. Nepukadnesar eri nda: ‘I kapinga Siohwa, Nanmwarkien nanleng kan. Met I esehier me Siohwa iei me Kaun. E kak kasapwilidi me aklapalap kan, oh e kak ketikihong wehi ehu rehn emen me e kupwurki ketikihong.’

“Aklapalap kin kahrehiong aramas en pwupwudi, oh pohnmwahso kin kahrehiong aramas en dipekelekel.”​—Lepin Padahk 16:18, NW