Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 IREN MEHN KASUKUHL 28

Dahme Kak Dierek nan Nait Website?

Dahme Kak Dierek nan Nait Website?

France

Poland

Russia

Sises Krais mahsanihong sapwellime tohnpadahk ko: “Amwail marain en sansal mwohn aramas akan pwe re en kilang amwail wiewia mwahu kan oh kapikapingahki Samamwail me ketiket nanleng.” (Madiu 5:16) Pwehn wia met, se kin doadoahngki soangen dipwisou kan nan rahnwet iangahki Internet. Nait website, jw.org, iei Web site me se kin doadoahngki me kin kihda ire kan me pid dahme Sounkadehdehn Siohwa kan kin kamehlele oh arail wiewia kan. Dahme e kin kasalehda?

Pasapeng kan sang Paipel ong peidek kan me aramas kin kalapw idek. Ke kak diarada pasapeng kan ong ekei peidek kesempwal kan me aramas kin idek. Karasepe, kisin doaropwe kan, Lokolok Pahn Imwisekla? oh Me Melahr akan Uhdahn Kak Pwurehng Mourda? kin wiawihda ni lokaia tohtohsang 600. Ke pil kak diarada New World Translation ni lokaia tohtohsang 130 oh sawaspen Paipel tohto, iangahki pwuhken Dahme Paipel Uhdahn Padahngki? oh Kahn Iroir oh Awake! kapw kan. Ke kak wadek de rong tohtohn pwuhk pwukat nan Internet de download dahme ke men rong de wadek nan MP3, PDF de EPUB. Ke pil kak print ekei pali en pwuhk pwukat pwehn ehukihong emen me perenki wadek ni pein eh lokaia! Kasdo kan pil kin wiawihda ni soangsoangen lokaia tohto ong irail kan me sohte kak rong. Ke kak download wadawad en Paipel me wiawi ni mwomwen sipai, sipai kan en Paipel, oh keseng kaselel kan pwe ken kak perenki rong.

Ire kan me pid Sounkadehdehn Siohwa kan. Ke pil kak diar rohng kapw kan me ke kak wadek oh kisin kasdo kan duwen at doadoahk nan sampah pwon, soahng kan me wiawi me pidada Sounkadehdehn Siohwa kan, oh at doadoahk en sewese irail kan me kin lelohng kahpwal kan. Ke kak diar pakair kan me pid mihting tohrohr kan me pahn wiawi oh ia duwen omw kak lokaialahng ohpis en Sounkadehdehn Siohwa kan.

Ni ahl pwukat, se kin kasansalehda marain en padahk mehlel lella wasa doh kan nan sampah. Aramas nan wasa koaros iangahki Antarctica kin paiekihda marain wet. Se kin kapakapki mahsen en Siohwa “en wonlahte mwowe oh mwadang lohkseli” nan sampah pwon pwehn kalinganahla Koht.2 Deselonika 3:1.

  • Ia duwen jw.org eh kin sewese aramas tohto ren sukuhlki padahk mehlel en Paipel?

  • Dahme ke men rapahki nan nait website?