Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 IREN MEHN KASUKUHL 8

Dahme Kahrehda Kitail Kin Likoumwahuda ni Atail Mihting kan?

Dahme Kahrehda Kitail Kin Likoumwahuda ni Atail Mihting kan?

Iceland

Mexico

Guinea-Bissau

Philippines

Ke kin kilang kilel kan nan pwuhk wet duwen Sounkadehdehn Siohwa kan ar likoumwahuda ni ar kin iang towehda ar mihting en mwomwohdiso kan? Dahme kahrehda kitail kin nsenohki atail likou oh mwomwatail?

Pwehn kasalehda wahu ong atail Koht. Mehlel me Koht sohte kin ketin kasawihte maslikin aramas. (1 Samuel 16:7) Ahpw ni atail kin kohpene pwehn kaudok ong Koht, kitail uhdahn men kasalehda wahu ong ih oh iengatail tohnkaudok kan. Ma kitail pahn uh mwohn sounkopwung men nan mwoalen kopwung, kitail pahn uhdahn nsenohki ma atail likou oh mwomwatail pahn kasalehda me kitail wauneki ih. Pil duwehte, atail likou oh mwomwatail ahnsoun mihting kan kin kasalehda me kitail wauneki “Sounkopwung en sampah pwon,” Siohwa Koht oh wasa me kitail kin kaudok ong ih.Senesis 18:25.

Pwehn kasalehda kaweid kan me kitail kin mourki. Paipel kin kangoange Kristian kan ren “likoumwahuda.” (1 Timoty 2:9, 10) “Likoumwahuda” kin wehwehki en dehr likawih soangen likou kan me nohn kapwatapwat oh pil kin kasalehda paliwar me pahn kahrehiong meteikan en kilang kitail. Met pil sewese kitail en pilada likou me mwahu ahpw sohte mwomw suwed de nohn daulihla. Ahpw kaweid pwukat pil mweidohng kitail en pilada soangsoangen likou kan oh kapwat kan. Atail kin mwomw mwahu oh likoumwahuda kak kalinganahla atail padahk duwen “atail Sounkomour” oh “kapingahki Koht.” (Taitus 2:10; 1 Piter 2:12) Sang ni atail kin likoumwahuda ong mihting kan, kitail kin kamwakid mwomwen ahn meteikan ar pahn kilangwohng kaudok ong Siohwa.

Mehnda ma sohte omw likou mwahu, se pahn perenkihte kasamwo iuk ken towehda mihting kan ni at Wasahn Kaudok. Kitail sohte anahne likawih likou pweilaud pwe mwomwatail en konehng, mwakelekel oh soandi mwahu.

  • Ia uwen kesempwal mwomwen atail likou ni atail kin kaudokiong Koht?

  • Mehnia kaweid me kin sewese atail pilipil ong likou oh kapwat?