KAHN IROIR (ONG ONOP) October 2019

Kahn Iroir wet audaudki iren onop kan ong December 2-29, 2019.

1919​—Sounpar Epwiki Samwalahro

Nan pahr 1919, Siohwa ketin kakehlakahda sapwellime aramas akan pwehn kalohk laudsang mahs. Ahpw keieu, Tohnsukuhl en Paipel kan anahne wekidekla laud ehu nan arail irairo.

Sapwellimen Koht Kadeik​—E Kin Ahnsou Koaros Ketikihda Mehn Kataman kan me Itar?

Ahnsou wet Siohwa Koht ketin padapadahkihong tohnsampah duwen “melimel” ehu me uhdahn kamasepwehk sang soangen melimel koaros me re kin rong nan pakairpen mesenlahng. Ia duwen eh kin ketin wia met?

Doulahte Soupisengki Omw Wia Kupwuren Koht ni Imwiseklahn “Imwin Rahn akan”

Mwekid dah kan me pahn wiawi ni imwiseklahn “imwin rahn akan”? Oh dahme Siohwa ketin kasik kitail en wia nin doken atail awiawih mwekid pwukat?

Ken Lelepekte Erein ‘Kahn Kamakam Kowahlapo’

Dahme Siohwa pahn ketin kasik kitail en wia erein ‘kahn kamakam kowahlapo’? Ia duwen atail kak kaunopada pein kitail ahnsou wet pwehn kolokol atail lelepek?

Dahme Siohwa Pahn Ketin Kahrehiong Uhk en Wiahla?

Mahso, Siohwa kin ketikihong sapwellime ladu kan ineng oh kehl en wia doadoahk. Ia duwen Siohwa eh ketikihong kitail dahme kitail anahne pwehn papah ih rahnwet?

Poadidiong Siohwa Kelehpw

Medewehla wasa riau nan atail mour me kak sewese kitail kasawih ia uwen laud en atail kin poadidiong Siohwa.