KAHN IROIR (ONG ONOP) November 2019

Kahn Iroir wet audaudki iren onop kan ong December 30, 2019–February 2, 2020.

Kakehlakahda Nanpwungmwahu Rehn Meteikan Mwohn Imwio Leledo

Kitail kak sukuhlki soahng tohto sang dahme wiawihong Seremaia, duwen kompoakepah kan ar sewese ih en pitla erein ahnsowo mwohn Serusalem pahn ohla.

Ia Duwen Sapwellimen Koht Manaman Eh Kin Sewese Kitail

Sapwellimen Koht manaman kak sewese kitail en dadaur. Ahpw pwehn uhdahn paiekihda met, mie soahng pahieu me kitail anahne wia.

Ke Kin Apwalih Mwahu Noumw “Mehn Sansar Laud en Pwoson”?

Atail pwoson rasehng mehn sansar ehu me kin pere kitail. Dahme kitail kak wia pwehn tehk mwahu me neitail mehn sansar en pwoson kin mwamwahute?

Mehn Kasukuhl kan me Kitail Kak Sukuhlkihsang Pwuhken Lipai

Pwuhken Lipai audaudki kosonned kan me Siohwa ketikihong mehn Israel kan mahso. Nin duwen Kristian kei, kitail sohte mi pahn kosonned ko, ahpw kosonned pwukat kak wia kamwahupatail.

“Kanekehla Dahme Kumwail Tapihadahr”

Pil ni atail kin wiahda pilipil mwahu kan, ele kitail kin apwalki kapwaiada. Medewehla iren sawas mwahu kan me kak seweseiuk en kapwaiada dahme ke tapihadahr.

Ke Kin Ese Duwen Met?

Nan Paipel, ia pwukoahn sounapwalih kan?