Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 IREN ONOP 13

Kumwail en Uhdahn Poakpene Mehlel

Kumwail en Uhdahn Poakpene Mehlel

“Kumwail en uhdahn poakpene mehlel sang nan mohngiong.”​—1 PIT. 1:22.

KOUL 109 Limpoak Laud Sang Mohngiongitail

AUDEPEN ONOP *

Kaimwiseklahn pwohngo me Sises ketiket rehn sapwellime wahnpoaron ko, e ketin kasalehda kesempwalpen limpoak (Menlau kilang parakrap 1-2)

1. Kehkehlik kesempwal dahieu me Sises ketikihong sapwellime tohnpadahk ko? (Menlau kilang kilel ni kilin Kahn Iroir wet.)

NI PWOHNGO mwohn eh pwoula, Sises ketikihong sapwellime tohnpadahk ko kehkehlik kesempwal ehu. E mahsanihong irail: “Duwehte ei kin poakohng kumwail, kumwail pil poakohng emenemen.” Ih eri pil mahsanih: “Pwe koaros pahn esehki me kumwail nei tohnpadahk kan​—ma kumwail kin limpoakpene nanpwungamwail.”​—Sohn 13:34, 35.

2. Dahme kahrehda e kesempwal en kasalehda limpoak ong emenemen?

2 Sises mahsanih me koaros pahn esehki sapwellime tohnpadahk kan ma irail kin poakohng aramas akan duwehte me e kin ketin wia. Dahme e mahsanih kin mehlel ni mwehin tepin Kristian kan, oh e pil kin mehlel rahnwet. Ia uwen eh kesempwal kitail en poakohng emenemen mendahki ma e apwal!

3. Dahme kitail pahn koasoiapene nan iren onop wet?

3 Atail soh unsek kin kahrehda e apwal ong kitail en kasalehda limpoak mehlel ong emenemen. Mendahki met, kitail anahne song en kahlemengih Krais. Nan iren onop wet, kitail pahn koasoiapene ia duwen limpoak eh sewese kitail en wiahda popohl, sohte lipilipilki aramas, oh kasamwo meteikan. Ni omw pahn onopki ire pwukat, pein idek rehmw: ‘Dahme I kak sukuhlkihsang riatail Kristian kan me kin pousehlahte kasalehda limpoak ong emenemen mendahki kahpwal kan?’

WIA EMEN ME KIN WIAHDA POPOHL

4. Nin duwen me Madiu 5:23, 24 mahsanih, dahme kahrehda kitail anahne wiahda popohl rehn riatail Kristian men me nsensuwed pahtail?

4 Sises ketin padahkihong kitail duwen kesempwalpen wiahda popohl rehn riatail Kristian men me nsensuwed pahtail. (Wadek  Madiu 5:23, 24.) E ketin kasalehda ni sansal me kitail anahne kolokolete atail nanpwungmwahu rehn meteikan ma kitail men kaperenda Koht. Siohwa kin ketin kupwurperenki ni atail kin wia uwen atail kak koaros en wiahda popohl rehn riatail Kristian kan. E sohte pahn ketin kupwurki atail kaudok ma kitail kin kolokolete atail nsensuwed pahn meteikan oh sohte uhdahn song en wiahda popohl rehrail.​—1 Sohn 4:20.

5. Dahme kahrehda e apwal ong emen brother en wiahda popohl?

5 Ele e kin apwal ong kitail en wiahda popohl. Dahme kahrehda? Tehk dahme wiawihong Mark. * E medengkihla en brother men eh kauwe ih oh ndaiong meteikan nan mwomwohdiso soahng suwed kan duwen ih. Ia duwen Mark eh mwekidki met? E nda, “I sohla kak kaunda pein ngehi oh I lingeringerda.” Ahpw mwurin mwo, Mark uhdahn koluhkihla dahme e wiao oh song en pekimahk rehn brothero oh pwurehng wiahda popohl reh. Ahpw brothero sohte men wiahda popohl. Nin tapio, Mark medewe, ‘Ia kahrepen ei pahn wia met ma e sohte men wiahda popohl?’ Ahpw, sounapwalih me kin seiloak me kin mwemweitdo nan eh mwomwohdiso kangoange ih en dehr uhdi. Dahme Mark wia?

6. (a) Ia duwen Mark eh nantihongete wiahda popohl? (b) Ia duwen Mark eh kapwaiada Kolose. 3:13, 14?

6 Mark kin medemedewe dahme e wiao, oh e tehkada me ekei pak e kin medewe me e mwahusang meteikan. E esehda me e anahne wekidala mwomwen eh madamadau. (Kol. 3:8, 9, 12) Ni aktikitik e pwurehng pwurala rehn brothero oh pekimahngki dahme e wiao. Mark pil ntingihda kisinlikou kan ong brothero, ndaiong me e koluhkihla dahme e wiao oh men ira en kapwungala nanpwungara. Mark pil kihong brothero kisin kisakis kei me e medewe brothero pahn mwahuki. E kansensuwed pwe brothero kolokolete eh lingeringer. Mendahki met, Mark kin pousehlahte peikiong sapwellimen Sises kehkehlik en poakohng rieo oh  mahkohng. (Wadek Kolose 3:13, 14.) Mehnda ma meteikan sohte men wiahda popohl, ma kitail poakohng aramas akan duwehte me Sises kin ketin wia, kitail pahn pousehlahte mahkohng irail oh kapakapki me kitail pahn pwurehng wiahda popohl rehrail.​—Mad. 18:21, 22; Kal. 6:9.

Ma emen kin nsensuwedla pahtail, ele kitail anahne song pak tohto pwehn pwurehng wiahda popohl reh (Menlau kilang parakrap 7-8) *

7. (a) Dahme Sises ketin kangoange kitail en wia? (b) Irair apwal dahieu me sister men lelohng?

7 Sises ketin kangoange kitail en wiahiong meteikan dahme kitail men irail en wiahiong kitail. E pil mahsanih me kitail en dehr poakohngete irail kan me kin poakohng kitail. (Luk 6:31-33) Mendahki met sohte kalapw wiawi, ia duwen ma emen nan mwomwohdiso pohnsehse iuk oh sohte men rahnmwahwih iuk? Ih met me wiawihong Lara. E nda: “Emen sister kin pohnsehseiehla, oh I sehse dahme kahrehda. Met kin kapwunode ie oh I sohte perenki kohla ni mihting kan.” Nin tapio, Lara medewe: ‘Kaidehn ei sapwung. Ni mehlel, meteikan nan mwomwohdiso pil kin medewe me en sistero mwekid ehusoahng.’

8. Dahme Lara wia pwehn wiahda popohl, oh dahme kitail kak sukuhlkihsang dahme wiawihong ih?

8 Lara wia mehkot pwehn wiahda popohl. E kapakapohng Siohwa oh koasoanehdi en koasoiong sistero. Ira koasoiapene duwen kahpwalo, pwoalehdi emenemen, oh wiahda popohl. Mwomwen me soahng koaros mwahu. Lara nda: “Ahpw mwuhr, sistero kasalehda soangen mwohmwohte me e wia mwoweo. Uhdahn I mworusala.” Lara medewe me e kak nsenamwahula ihte ma sistero wekidala mwomwen eh wiewiao. Ahpw mwuhr, Lara wehwehkihda me dahme keieu mwahu me e kak wia iei en pousehlahte kasalehiong sistero limpoak oh mahkohng ih ni mehlel. (Ep. 4:32–5:2) Lara tamanda me limpoak en Kristian mehlel “sohte kin kolokol lingeringer. E kin wa katoutou koaros, kamehlele soahng koaros, koapworopworki soahng koaros, oh dadaur ni soahng koaros.” (1 Kor. 13:5, 7) Lara sohla pwunodki kahpwalo. Kedekedeo, sistero pil tepida kadekohng ih. Ni omw kin rapahki popohl rehn riomw Kristian kan oh pousehlahte  poakohng irail, ke kak kamehlele me ‘Koht en limpoak oh popohl pahn kin ketin ieiang uhk.’​—2 Kor. 13:11.

SOHTE LIPILIPILKI ARAMAS

9. Nin duwen me Wiewia 10:34, 35 mahsanih, dahme kahrehda kitail en dehr lipilipilki aramas?

9 Siohwa sohte kin ketin lipilipilki aramas. (Wadek Wiewia 10:34, 35.) Ni atail sohte kin lipilipilki aramas, kitail kadehdehda me kitail wia sapwellime. Kitail kin peikiong kehkehlik en poakohng mehn mpatail kan duwehte pein kitail, oh kitail kin kolokolete popohl rehn riatail Kristian kan.​—Rom 12:9, 10; Seims 2:8, 9.

10-11. Ia duwen emen sister eh powehdi eh madamadau sapwung?

10 En pousehlahte sohte lipilipilki aramas ele sohte kin mengei ong ekei. Karasepe, medewehla dahme wiawihong emen sister me ede Ruth. Ni ahnsou me e pwulopwul, mie emen sang ehu sahpw tohrohr me wiahiong ih mehkot suwed. Ia duwen eh mwekidki met? Ruth nda: “I kailongki soahng koaros me pid sahpwo. I medewe me aramas koaros me kohsang wasao duwepenehte, pil riatail Kristian kan sang wasao.” Ia duwen Ruth eh powehdi eh madamadau sapwungo?

11 Ruth wehwehkihda me e anahne peiong eh madamadau sapwungo. E wadek koasoipen riatail Kristian kan oh ripoht kan duwen sahpwo nan pwuhken pahr (Yearbook). E nda: “I nantihong ahneki madamadau pwung duwen aramas akan en sahpwo. I tepida kilang me riatail Kristian kan wasao kin ngoangki papah Siohwa. I wehwehkihda me irail pil wia kisehn pirien en riatail Kristian kan nan sampah pwon.” Ruth ekisekis wehwehkihla me e anahne wia laudsang met. E nda: “Ni ahnsou koaros me I kin tuhwong riatail Kristian kan sang sahpwo, I kin nantihong kadekohng irail. I kin koasoiong irail oh kalaudehla ei eseirailla.” Ia imwilahn met? Ruth nda: “Kedekedeo, I sohla ahneki madamadau sapwung.”

Ma kitail uhdahn ‘poakohng riatail kan koaros,’ kitail pahn soikala lipilipilki aramas (Menlau kilang parakrap 12-13) *

12. Kahpwal dahieu me sister men me adaneki Sarah ahneki?

12 Ele ekei kin lipilipilki aramas ni arail sohte medewe me irail kin wia met. Karasepe, Sarah kin medewe me e sohte kin lipilipilki aramas pwehki e sohte kin kadeik aramas sang sahpw me re kohsang ie, uwen mwohni me re naineki, de ia uwen laud en arail pwukoa kan me re kin wia. Ahpw e wehkada: “I wehwehkihda me I kin lipilipilki aramas.” Ni ahl dah? Sarah kohsang peneinei ehu me iang sukuhl laud oh kin men werekiong aramas akan me iang sukuhl laud. Ehu pako e ndaiong kompoakepah men: “I kin werekiongete iengei Kristian kan me iang sukuhl laud. I kin soikala irail kan me sohte iang sukuhl laud.” E sansal me Sarah anahne wekidala eh madamadau. Ia duwen?

13. Dahme kitail kak sukuhlkihsang mwomwen Sarah eh wekidala eh madamadau?

13 Emen sounapwalih me kin seiloak sewese Sarah en kapwungala eh madamadauo. Sarah nda: “E kapingahkin ie ei kin papah ni lelepek, ei pasapeng mwahu kan, oh ei esehla mwahu iren Paipel kan. Ih eri kawehwehda me ni atail loalokongkihla Paipel eh laudla, kitail pil anahne kakairada irair en Kristian kan me duwehte aktikitik, mpahi oh mahk.” Sarah kapwaiada dahme sounapwalih me kin seiloako ndaiong ih. E nda: “I wehwehkihda me dahme uhdahn kesempwal iei me kitail en kasalehda kadek oh limpoak.” Imwilahn met, eh madamadau ong rie Kristian kan tepida wekila. E nda: “I song en wehwehki soangen irair kaselel dah kan me kahrehiong irail en kesempwal mwohn Siohwa.” Ia duwen kitail? Kitail sohte men medewe me kitail mwahusang meteikan pwehki sukuhl me kitail iang! Ma kitail ‘poakohng riatail kan koaros,’ kitail pahn soikala lipilipilki aramas.​—1 Pit. 2:17.

 KASAMWO METEIKAN

14. Nin duwen me Ipru 13:16 mahsanih, ia sapwellimen Siohwa pepehm ni atail kin kasamwo meteikan?

14 Siohwa kin ketin kupwurperenki ni atail kin kasamwo meteikan. (Wadek Ipru 13:16.) E kin ketin kilangwohng met nin duwen kisehn atail kaudok, ahpw mehlel ni atail kin sewese me semwehmwe kan. (Seims 1:27; 2:14-17) Ihme kahrehda Paipel kangoange kitail en “kasamwo meteikan ni kadek ahnsou koaros.” (Rom 12:13) Ni atail kin kasamwo meteikan, kitail kin kasalehiong irail me kitail uhdahn nsenohkin irail, poakohng irail, oh men wia kompoakparail. Siohwa kin ketin kupwurperenki ma kitail kin ehukihong meteikan mwenge de pihl, de pil atail ahnsou ong irail. (1 Pit. 4:8-10) Ahpw mie soahng kei me kak kahrehiong kitail en apwalki kasamwo meteikan.

“Mahso, I sohte perenki kasamwo meteikan, ahpw I wekila oh alehdi peren laud” (Menlau kilang parakrap 16) *

15-16. (a) Dahme kahrehda ekei kin pweiek en kasamwo meteikan? (b) Dahme sewese Edit en men kasamwo meteikan?

15 Ele kitail kin pweiek en kasamwo meteikan pwehki atail irair kan. Karasepe, tehk mehn kahlemeng en liohdi men me adaneki Edit. Mwohn e wiahla emen Sounkadehdehn Siohwa, e sohte kin nohn perenki patehng meteikan. Edit kin medewe me meteikan me kak kasamwo aramas.

16 Mwurin eh wiahla emen Sounkadehdehn Siohwa, Edit wekidala mwomwen eh madamadau. E wia soahng kan pwehn kasamwo meteikan. E nda: “Ni ahnsou me at Wasahn Kaudok kapwo wiewiawi, emen elder ndaiong ie me mie pwopwoud ehu me pahn kohdo pwehn sewese doadoahko, oh e peki ma I kak mweidohng ira en kousoan rehi erein wihk riau. I tamanda duwen Siohwa eh ketin kapaiahda liohdi en Sarepado.” (1 Nan. 17:12-16) Edit pwungki en apwalih pwopwoudo. Ia duwe, e paiekihda met? E nda: “Ira sohte kousoan rehi wihkte riau, ahpw sounpwong riau. Erein ahnsowo, se uhdahn karanihala emenemen.” Edit pil paiekihda eh ahneki kompoakepah keren kan nan mwomwohdiso. Ahnsouwet e wia pioneer men oh kin perenki kasamwohdo irail kan me kin iangih kalohk ni imweo. E nda: “Kihkihwei  kin kahrehiong ie nsenamwahu! Oh ni mehlelo I alehdi kapai tohto pwehki ei kin wia met.”​—Ipru 13:1, 2.

17. Dahme Luke oh eh pwoudo esehda?

17 Ele kitail kin kasamwo meteikan, ahpw ia duwe, kitail kak kamwahwihala atail wia met? Karasepe, Luke oh eh pwoudo wia pwopwoud ehu me kin kadek. Ira kin kalapw kasamwolong nan imwarao ara pahpa nohno, kisehra kan, kompoakepahra keren kan, oh sounapwalih me kin seiloak oh eh pwoudo. Ahpw, Luke nda: “Se esehda me se kin luke irail kante me kin karanih kiht.” Ia duwen Luke oh eh pwoudo ara kamwahwihala mwomwen ara kin kasamwo meteikan?

18. Ia duwen Luke oh eh pwoudo kamwahwihala ara kin kasamwo meteikan?

18 Luke oh eh pwoudo wekidala ara madamadau mwurin ara medemedewe sapwellimen Sises mahsen ko: “Keting dahieu me kumwail pahn ale ma kumwail kin poakohngete irail me kin poakohng kumwail?” (Mad. 5:45-47) Ira wehwehkihda me ira anahne kahlemengih Siohwa me kin ketin kadek sapanohng koaros. Eri ira koasoanehdi en luke riara Kristian kan me ira saikinte luke mwoweo. Luke nda: “Kiht koaros kin uhdahn perenki soangen ahnsou pwukat. Met kin kahrehiong sen karanihala emenemen oh pil Siohwa.”

19. Ia duwen atail kak kadehdehda me kitail wia sapwellimen Sises tohnpadahk kan, oh dahme ke koasoanehdi teng en wia?

19 Kitail tehkpeneier ia duwen en poakohng emenemen ni mehlel eh kak sewese kitail en wiahda popohl, sohte lipilipilki aramas, oh en kasamwo meteikan. Kitail anahne powehdi madamadau sapwung koaros oh uhdahn poakohng riatail Kristian kan sang mohngiongitail. Ma kitail wia met, kitail pahn nsenamwahu oh pahn kadehdehda me kitail uhdahn wia sapwellimen Sises tohnpadahk kan.​—Sohn 13:17, 35.

KOUL 88 Komw’ Kasalehiong Ie Omw’ Ahl akan

^ par. 5 Sises mahsanih me limpoak iei kilelepen Kristian mehlel kan. Limpoak ong riatail Kristian kan kin kamwakid kitail en wiahda popohl, sohte lipilipilki aramas, oh kasamwo meteikan. Ele met sohte kin ahnsou koaros mengei en wia. Nan iren onop wet kitail pahn sukuhlki ia duwen atail kak pousehlahte poakpene mehlel sang nan mohngiongitail.

^ par. 5 Ekei eden aramas akan nan iren onop wet kaidehn uhdahn adarail.

^ par. 57 WEHWEHN KILEL: Sister men song en wiahda popohl. Ni tapio, e sohte pweida, ahpw e sohte uhdi. Pwehki e pousehlahte kasalehda limpoak, ira pwurehng ahneki popohl.

^ par. 59 WEHWEHN KILEL: Brother mah men pehm me e tohrohrala sang meteikan nan mwomwohdiso.

^ par. 61 WEHWEHN KILEL: Sister men me nin tapio kin pweiek en kasamwo meteikan wekidala eh madamadau, oh wekidekla wet kalaudehla eh peren.