KAHN IROIR (ONG ONOP) June 2019

Kahn Iroir wet kin audaudki iren onop kan ong August 5–September 1, 2019

‘Kanahieng Pwe Emen de Lidipihedi Kumwail’!

Sehdan kin samanih pitih aramas akan. Ia duwen eh kin song en kamwakid kitail oh kahrehiong kitail en sohpeisang Siohwa?

Kauwehla Madamadau Likamw Koaros me Kin Uhwong Loalokong en Koht!

Mwomwen atail tikida, atail tiahk, oh atail sukuhl kin ahnsou koaros kamwakid atail madamadau. Ia duwen atail kak kihsang madamadau sapwung kan me ‘teng oh kehlail’ nan atail madamadau?

Koapworopworki Siohwa ni Omw Mi nan Pwunod Laud

Pwunod laud de pwunodki mehkot ahnsou werei kak keper ong paliwaratail oh pil atail pepehm kan. Kitail kak sukuhlki laud sang ni atail medemedewe ia duwen Siohwa eh ketin sewese sapwellime ladu kan mahso ren dadaur pahn arail kapwunod kan.

Sewese Meteikan en Dadaur Pahn Arail Kapwunod kan

Lohd, Sohp, oh Naomi papah Siohwa ni loalopwoat, ahpw re kin anahne dadaurete pahn ahnsou kapwunod kan nan arail mour. Dahme kitail kak sukuhlkihsang dahme wiawihong irail?

Ia Duwen Atail Kak Pere Kitail Sang Ehu Ahn Sehdan Lidip

Kilel de kasdo suwed kan lidipihediher sapwellimen Koht aramas tohto. Ia duwen atail kak soikala wiewia samin wet?

Doaropwe Limilim en Mahs me “Papahkpeseng”

Nan pahr 1970, sounkasawih kepwehn mahs kan diarada doaropwe limilim ehu me ohkihla kisiniei nan Israel. Ni arail doadoahngki wiepen 3-D scanning, doaropwe limilimo “papahkpeseng.” Dahme re diarada?