KAHN IROIR (ONG ONOP) August 2019

Kahn Iroir wet kin audaudki iren onop kan ong September 30 lel October 27, 2019.

“Kitail Sohte Kin Uhdi”!

Ia duwen atail koapworopwor en ahnsou kohkohdo eh kak sewese kitail en koasoanehdi teng en dehr uhdi?

Amwail Limpoak en Kin Lalaudla

Kisinlikowo ong mehn Pilipai kan pahn sewese kitail en kilang ia duwen atail limpoak eh kak lalaudla, pil ni ahnsou me e apwal en kasalehda limpoak.

“Irail kan me Kin Rong Uhk” Pahn Poadoandoarla

Dahme kitail kak wia pwehn sewese kisehtail kan en sukuhlki duwen Siohwa?

Ahnla Pwukoa Kapw Ehu

Me tohto kin apwalki kohkohsang arail pwukoa kan me re uhdahn perenki. Dahme kak sewese irail en dadaurete pahn wekidekla wet?

Pwoson​—Irair Kaselel Ehu me Kin Sewese Kitail en Kehlail

Pwoson kin uhdahn kakehlakahda kitail. Pwehki pwoson, kitail kak powehdi kahpwal laud kan.

Sohn Sounpapidais​—Mehn Kahlemeng Ehu me Kak Sewese Kitail en Kolokol Atail Peren

Ia duwen atail kak kolokolete atail peren mehnda ma mie soahng kei me kansensuwedihala kitail?