Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

“Me Aktikitik kan Pahn Sapwenikihla Sahpwo”

“Me Aktikitik kan Pahn Sapwenikihla Sahpwo”

Pali laud en kitail kilangehr mwekid en wiewia sapahrek oh duwen aramas mwersuwed kan ar kin mwersuwedih irail me kin songosong en wia dahme pwung. Ia duwe, e pahn mie ahnsou ehu me wiewia sapahrek oh mwersuwed sohla pahn wiawi?

Melkahka 37 nan Paipel kihda pasapengpen met, iangahki kaweid kan ong kitail rahnwet. Tehk dahme e mahsanihki peidek kesempwal pwukat.

  • Ia duwen atail pahn mwekidki ni meteikan ar kaloke kitail?​Iretikitik 1, 2.

  • Dahme pahn wiawihong aramas mwersuwed kan?​Iretikitik 10.

  • Dahme pahn wiawihong irail kan me kin wia me pwung?​Iretikitik 11, 29.

  • Dahme kitail anahne wia ahnsou wet?​Iretikitik 34.

Melkahka 37 kasalehda ni sansal duwen ahnsou kaselel ehu me pahn kohdo ong irail kan me kin “koapworopworki KAUN-O oh kapwaiada sapwellime kosonned akan.” Sounkadehdehn Siohwa kan pahn perenki seweseiuk en onopki Paipel oh pil sukuhlki dahme ke kak wia pwe kowe oh irail kan me ke poakohng pahn kak koanohdi ahnsou kaselel wet.