KAHN IROIR (ONG ONOP) November 2018

Kahn Iroir wet kin audaudki iren onop kan ong December 31, 2018 lel February 3, 2019.

Pwainda Mehlel oh Dehr Netikihla

Ia wehwehn en pwainda mehlel? Ni atail alehdi, ia duwen atail en kolokolete?

‘I Pahn Momourki Sapwellimomwi Mehlel’

Ia duwen atail kak kalaudehla atail koasoanehdi teng en kolokol padahk mehlel kesempwal me Siohwa ketin padahkihong kitail?

Likih Siohwa oh Mourla!

Pwuhken Apakuk kak sewese kitail en kolokolete atail meleilei mendahki atail kahpwal kan.

Ihs me Kin Kamwakid Omw Madamadau?

Ia duwen omw kak mwekidki sapwellimen Siohwa madamadau a kaidehn ahn aramas?

Ke Kin Wiahki Sapwellimen Siohwa Madamadau Ahmw?

Dahme kitail anahne wia pwehn soikala mweidohng madamadau en sampah wet en kamwakid kitail?

Kadek​—Irair Ehu me Kin Sansalda Sang Dahme Kitail Kin Nda oh Wia

Kadek wia kisehn wahn sapwellimen Koht manaman. Ia duwen atail kak kakairada irair kaselel wet?

Peidek kan Sang Sounwadawad kan

Ihs irail ko me mwarenki mwar tohrohr me Sises mahsanih duwe ni soutiko mwohn eh pwoula, oh dahme kahrehda re mwarenki mwar tohrohr wet?

Kisakis Dahieu me Kitail Kak Patohwanohng Siohwa?

“Dipwisou kesempwal” dah kan me kileldi nan Lepin Padahk 3:9, oh ia duwen atail kak doadoahngki pwehn utung kaudok mehlel?