KAHN IROIR (ONG ONOP) February 2019

Kahn Iroir wet kin audaudki iren onop kan ong April 8 lel May 5, 2019

Kolokolete Omw Lelepek!

Dahkot lelepek oh ia duwen atail kak kolokolete?

Kakairada Irair en Mpahi oh Kaperenda Siohwa

Ia duwen Moses oh Sises ara ketikihda mehn kahlemeng mwahu duwen kasalehda mpahi? Ia kamwahu kan me kohsang atail kakairada irair en mpahi rahnwet?

Dahme Kahrehda Kitail en Kasalehda Kalahngan?

Dahme kitail kak sukuhlkihsang Siohwa, Sises, oh ohlen Sameria tokutoko duwen kasalehda kalahngan?

Limpoak oh Pwung Pahrek nan Israel en Mahso

Dahme Kosonned en Moseso kasalehda duwen sapwellimen Koht madamadau ong limpoak oh pwung pahrek?

KOASOIPEN ARAIL MOUR

Sohso Ehu me Sewese Ie en Pweida

Wadek duwen koasoipen ahn Woodworth Mills eh mour, me kin papah Siohwa ni lelepek erein mpen sounpar 80.

Ke Kin Ese Duwen Met?

Ia wasa sinakoke kan tepisang ie?