Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

MEHN ONOP 11

Ngoang

Ngoang

Ia ekei soahng kan me pahn seweseiuk ken koasoi ni ngoang, ahpw dahme ke anahne kanahieng?