Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Audepen Pwuhken Episos

Audepen Pwuhken Episos

Kousapahl en pwuhken Episos ni mwotomwot, kisinlikou me kasansalehda duwen Koht eh ketin kupwurki wahdo popohl oh miniminpene pwehki Sises Krais.