Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Audepen Pwuhken 1 Piter

Audepen Pwuhken 1 Piter

Sukuhlki dahme kahrehda Kristian kan anahne kaunopirailda ong doadoahk oh mwasamwasahn en kin kapakap.