Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Audepen Sepanaia

Audepen Sepanaia

Kasansaldahn pwuhken Sepanaia, kokohp ehu me kasalehda peneu ong sapeik oh soukautih.