Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Audepen Mark

Audepen Mark

Kilang audepen Rongamwahu sang Mark, me kasalehda ni mwotomwot mwekid kapwuriamwei kan en Sises ni eh ketin wia doadoahk en kalohk.