Brother lelepek kan saledekla sang nan imweteng en Sehmen, 1945

DOAROPWEHN KASUKUHL ONG MIHTING EN MOUR OH KALOHK September 2019

Iren Sawas kan ong Koasoakoasoipene

Iren sawas ong koasoakoasoipene me kin kohkohda me pid Koht eh kin ketin nsenohki emenemen kitail.

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

“Samworo Sang Met Kohkohlahte nin Duwen Koasoandien Samworo Melkisedek”

Ia duwen atail kak karasapene Melkisedek oh Sises?

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

“Mwetehn Soahng Mwahu kan me Pahn Kohdo”

Ia duwen soahng kan en impwal sarawio ar kin dokedoke pweinen pweipwei sapahlo?

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

Kesempwalpen Pwoson

Dahkot pwoson, oh dahme kahrehda e kesempwal ong Kristian kan en kakairada met?

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI

Dahme Ke Pahn Wia ni Ahnsou me Sohte Keteu?

Dahme pahn sewese kitail en dadaurete pahn ‘karakar’ oh ahnsou me sohte keteu me kileldi nan Seremaia 17:8?

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

Peneu​—Kasalepen Sapwellimen Siohwa Limpoak

Peneu sang Siohwa kin wiawi ni soangsoangen wiepe kan. Mendahki e kin kamedek ekei pak, ma kitail pahn mweidohng en kaiahne kitail, kitail pahn wiahla Kristian mwahu kei.

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

Ahl en Kolahng Dihp oh Mehla

Madamadau suwed kan kak imwikihla wiewia suwed kan. Pwehn soikala keid nan ahl en kolahng dihp oh mehla, dahme kitail kak wia ni ahnsou me kitail ahnekihda madamadau suwed kan?

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI

“Pousehlahte Medemedewe Mepwukat”

Sehdan kin men audehkihda atail madamadau soahng sohte konehng kan. Ia duwen atail kak pelianda ih?