Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT | SOHN 5-6

Idawehn Sises ni Kahrepe Pwung

Idawehn Sises ni Kahrepe Pwung

6:9-11, 25-27, 54, 66-69

Ni Sises eh ketikihda karasaras ehu me sapwellime tohn padahk ko apwalki en wehwehki, ekei irail dipekelekel oh sohla men idawehn ih. Rahn ehu mwowe, Sises ketin ni manaman kamwenge irail, kamehlelehiong irail me sapwellime manamano kohsang rehn Koht. Eri dahme kahrehda ren dipekelekel? E mwomwen me kahrepen arail idawehn Sises wia mehkot roporop. Irail kin men patehng Sises pwehki kepwehn sampah kan.

Emenemen kitail pahn pein idek rehtail: ‘Dahme kahrehda I kin idawehn Sises? Pwehki kapai kan en ahnsouwet oh ahnsou kohkohdo iei kahrepeo? De pwehki I poakohng Siohwa oh men kaperenda ih?’

Dahme kahrehda kitail kakete dipekelekel ma keieun kahrepen atail papah Siohwa iei kahrepe pwukat?

  • Kitail kin perenki patehng sapwellimen Koht aramas akan

  • Kitail men mi nan Paradais