Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI

‘Meirong ni Kapehd Mwakelekel ong Siohwa’

‘Meirong ni Kapehd Mwakelekel ong Siohwa’

Ia duwen atail kak ‘inengieng kihda meirong ni kapehd mwakelekel ong Siohwa’? (1Kr 29:5, 9, 14) Mie soangsoangen ahl akan me kileldi pah me kitail kak pilada en pein toukihda sawas akan ong utungada doadoahk en Sounkadehdehn Siohwa kan ong sahpwet oh nan sampah pwon.

SAWAS KAN ME KIN WIAWI NAN ONLINE DE ME KIN KOHDI NAN KAKON EN SAWAS KAN:

 • DOADOAHK EN SAMPAH PWON

  kokoudahn oh doadoahk en nan ohpis kan oh ohpis en kawehwe kan

  sukuhl en sapwellimen Siohwa pwihn

  irail kan me kin doadoahngki pali laud en ar ahnsou ong papah Koht

  sawas ong kahpwal laud kan

  wiawihdahn pwuhk kan oh kisin kasdo kan, oh kidahng sawasepen Paipel kan nan internet

 • MWOHNI ME MWOMWOHDISO DOADOAHNGKI ONG SAHPWET

  mwohni me mwomwohdiso doadoahngki pwehn pwain liohl oh pihl de pil soahng kan me anahne apwalih Wasahn Kaudok

  koasoandi kan me mwomwohdiso wiahda pwehn kadarala mwohni ong ohpis en Sounkadehdehn Siohwa kan nan ehuehu sahpw ong ni:

  • kokoudahn Wasahn Kaudok oh Wasahn Mihting Tohrohr kan nan sampah pwon

  • Koasoandi en Kihda Sawas ong Sampah Pwon (Global Assistance Arrangement)

  • wiewia teikan sampah pwon

MIHTING TOHROHR KAN

Sawas en mwohni me kin kohda ni mihting tohrohr kin pekederlahng doadoahk en sampah pwon. Pil duwehte, mwohni me kin kadoadoahk ong ni mihting tohrohr kan (regional, special, oh international) kin kohsang doadoahk en sampah pwon.

Sawas en mwohni kan me kin kohda ong mihting tohrohr (circuit) kin kadoadoahk ong rent, katanga, oh kamwahwihala wasahn wia mihting tohrohr kan oh ong pwainda ekei anahn akan ong mihting tohrohro. Ele koasoandi pahn wiawihda pwehn kihda sawas en mwohni ong doadoahk en Sounkadehdehn Siohwa kan nan sampah pwon.