Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT | MARK 9-10

Kasansal me Kakehlaka Pwoson

Kasansal me Kakehlaka Pwoson

9:1-7

Medewehla sapwellimen Sises pepehm erein eh linganla oh karonge Seme nanleng mahsanih me E ketin kupwurkin ih. Ni mehlel met kakehlakahda Sises ong lokolok me e pahn ketin lelohng. Kasansal wet pil kamwakid laud Piter, Seims, oh Sohn. E kamehlelehiong irail me Sises me uhdahn Mesaiao, oh e pwung irail en rong ih. Mpen sounpar 32 mwuhr, Piter tamanda dahme wiawi oh ia duwen met eh kakehlaka eh pwoson “kokohp kan.”​—2Pi 1:16-19.

Mendahki atail sohte pein kilang kasansal kapwuriamweio, kitail pein kadehde duwen eh pweida. Sises ketin kakaun nin duwen Nanmwarki manaman. Ni ahnsou keren, e pahn ketin “kolahng kalowehdi eh imwintihti kan,” me pahn kahluwalahng sampah kapwo.​—Kau 6:2.

Ia duwen omw pwoson eh kehlailla ni omw kilang pweidahn kokohp en Paipel?