Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI

Kalaudehla Atail Koahiek nan Doadoahk en Kalohk—Padahkihong Neitail Tohnsukuhl kan Ren Kaunopada

Kalaudehla Atail Koahiek nan Doadoahk en Kalohk—Padahkihong Neitail Tohnsukuhl kan Ren Kaunopada

DAHME KAHREHDA E KESEMPWAL: Ni ar kin kaunopada, tohnsukuhl en Paipel kan kak uhdahn wehwehkihla oh tamataman dahme kitail kin padahkihong irail. Uwen laud en arail kin wehwehki oh tamataman, iei uwen ar pahn mwadang en kekeirda. Pil mwurin papidais, irail pahn anahne kaunopada ong mihting kan oh kalohk pwe ren kak “mwasamwasahn.” (Md 25:13) Ihme kahrehda, re pahn paiekihda laud nan arail mour ma re ese ia duwen ar pahn onop oh ahneki koasoandi mwahu en onop. Sangete nin tapio, kitail anahne sewese neitail tohnsukuhl kan ren ahnla kakairada arail koasoandi en kaunopada ong arail onop en Paipel.

IA DUWEN OMW PAHN WIA MET:

  • Wia mehn kahlemeng mwahu. (Ro 2:21) Kaunopada ong ehuehu onop ni omw medemedewe anahn en tohnsukuhlo. (km 11/15 3) Mweidohng en kilang noumw pwuhk me ke lainihala

  • Kangoange ih en kaunopada. Ni ahnsou me kumwa tepida onop, padahkihong me kaunopada wia kisehn koasoandi en onop Paipel, oh kawehwehiong kamwahupe kan. Kihda iren sawas kesempwal kan ong ia duwen eh kak wiahda ahnsou pwehn kaunopada. Ekei sounpadahk kan kin mweidohng tohnsukuhlo en doadoahngki neirail pwuhko me lainlahr erein ara onop pwehn sewese tohnsukuhlo en kilang kamwahupe kan. Kapinga ih ni eh kaunopada

  • Kasalehiong ia mwomwen eh pahn kaunopada. Mwurinte arail tepida onop, ekei sounpadahk kan pahn doadoahngki ahnsoun onopo pwehn kasalehiong neirail tohnsukuhlo ia mwomwen eh pahn kaunopada ong ehu iren mehn kasukuhl