Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT | LUK 4-5

Pelianda Kasongosong kan Duwehte me Sises Ketin Wia

Pelianda Kasongosong kan Duwehte me Sises Ketin Wia

Sehdan kin song en kauwehla atail karanih Siohwa sang ni eh kin kasaminehla ineng kan en atail mohngiong. E kin song wia mehkot wekpeseng ong emenemen aramas me konehng en aramaso eh pepehm kan, dahme e mwahuki oh irair en eh mour.

Mehn doadoahk kehlail dah me Sises ketin doadoahngki pwehn pelianda kasongosong laud siluh ko? (Ipr 4:12; 1So 2:15, 16) Ia duwen ei kak alasang sapwellime mehn kahlemeng?

  • 4:1-4

    “Ineng en uduk”

  • 4:5-8

    “Ineng en mesen aramas”

  • 4:9-12

    “Pohnmwahsohki dahme emen kin ahneki”