Kalokalohk karanih Monrovia, Liberia

DOAROPWEHN KASUKUHL ONG MIHTING EN MOUR OH KALOHK January 2018

Iren Sawas kan ong Koasoakoasoipene

Iren sawas kan ong koasoakoasoipene duwen irekidien koasoiepen Paipel eh kesempwal nan atail ahnsou.

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

‘Wehin Nanleng Kerendohr’

Sohn kin mourki mour me sohte kedirepwki wiewia kan me sohte uhdahn kesempwal, pwehn poadidiong kapwaiada kupwuren Koht. Rahnpwukat, mourki mour me sohte kedirepwki wiewia kan me sohte uhdahn kesempwal pil pahn sewese kitail en kalaudehla atail papah Koht.

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

Mehn Kasukuhl kan Sang en Sises Kapahrek en Pohn Dohl

Ia wehwehn atail kin pohnese atail anahne Koht? Ia duwen atail kak kamwahwihala atail koasoandi ong kaukaule ale padahk mehlel?

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI

Wiahda Mahs Popohl Rehn Riomwo—Ia Duwen?

Dahme Sises kin ketin padahkihong kitail duwen ahneki popohl rehn riatail kan oh kaudok me Koht ketin kupwurki?

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

Pousehlahte Rapahki Mahs Wehio

Nanpwungen soahng koaros me kitail kak kapakapki, dahme kitail pahn keieu medewe mahs?

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI

Uhdihsang Pwunod

Nan Kapahrek en Pohn Dohl, ia wehwehn Sises eh mahsanihong sapwellime tohnpadahk ko ren uhdihsang pwunod?

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

Sises Ketin Poakohng Aramas

Ni Sises eh kin ketin kamwahwihala aramas kan, e kin ketin kasalehda sapwellime manaman, ahpw me keieu kesempwal e kin ketin kasalehda sapwellime limpoak laud oh eh kin ketin poakehla meteikan.

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

Sises Ketikihda Kamweit

Ni atail kin alehdi sapwellimen Sises mehn wisik en wiahla tohnpadahk ni atail papidaisla, kitail pwungkihda en wia doadoahk apwal oh pwukoa kan, ahpw ni atail kin wia met kin kansenamwahu.