Rom 15:1-33

  • Kasamwo emenemen duwehte Krais (1-13)

  • Pohl, sounpapah ong mehn liki kan (14-21)

  • En Pohl eh koasoandi en seiloak kan (22-33)

15  Ahpw, kitail me kehlail anahne sewese irail kan me sohte kehlail pwe ren dadaur pahn arail luwet akan, oh dehr kin kaperenih pein kitail.  Emenemen kitail en wiahiong mehn mpe dahme mwahu pwe en kakehlakahda ih.  Pwe Krais pil sohte kin ketin kaperenda pein ih, ahpw nin duwen eh ntingdier: “Soahng kan me aramas kin nda oh wia pwe en kepitkin komwi kin wiawihong ie.”  Pwe mehkoaros me ntingdier mwowe, ntingdier pwe en padahkih kitail pwe kitail en ahneki koapworopwor sang ni atail kin dadaur oh sang ni kakehlepen loalatail me kohsang Nting Sarawi kan.  Eri, Koht me kin ketin sewese kitail en dadaur oh ketikihong kitail kakehlepen loalatail en pil ketikihong kumwail koaros soangen elen madamadauohte me Krais Sises sapwellimanki,  pwe kumwail en ehupene kalinganahda Koht oh Semen atail Kaun Sises Krais ni ngihl* teieu.  Eri, kumwail kasamwo emenemen, nin duwen Krais eh pil kin ketin kasamwo kumwail pwe lingan en kohwong Koht.  Pwe I ndaiong kumwail me Krais wialahr sounpapah men ong irail kan me sirkumsaislahr pwe en kasalehda me Koht me mehlel oh kadehdehda inou kan me Koht ketin wiahiong samarail mehn mahs ako,  oh pil pwe mehn liki kan en kalinganahda Koht pwehki sapwellime kadek kalahngan. Nin duwen eh ntingdier: “Ihme kahrehda I pahn kapinga komwi mwohn aramas koaros nanpwungen mehn liki kan, oh I pahn koulkihong komwi* koulen kaping kan. 10  Oh e pwurehng mahsanih: “Kumwail mehn liki kan, kumwail iang sapwellime aramas akan perenda.” 11  Oh pil: “Kumwail mehn liki kan koaros, kumwail kapinga Siohwa,* oh aramas koaros en kapinga ih.” 12  Oh Aiseia pil nda: “Emen sang peneinei* en Sehsi pahn pwarada oh e pahn kaunda wehi tohto oh wehi ko pahn koapworopworki ih.” 13  Koht me kin ketikihda koapworopwor en ketin audehkinkumwailda soangen peren oh popohl koaros pwehki amwail kin likih ih, pwe kumwail en direkihla koapworopwor sang ni roson en sapwellimen Koht manaman.* 14  Eri, riei ko, pein ngehi kin kamehlele me pein kumwail direkihla me mwahu oh soangen loalokong koaros oh kumwail kak panawih* emenemen. 15  Ahpw I ntingkiwohng kumwail ire kei ni sansal nin duwen mehn kataman kan. I kin wia met pwehki Koht ketin kasalehiong ie kadek sapan. 16  Kadek sapan wet kohieng ie pwe I en kalohkihong mehn liki kan rongamwahu en Koht nin duwen sounpapah en Krais Sises. I kin iang doadoahk sarawi wet pwe mehn liki kan en wiahla meirong ehu me pahn kaperenda Koht. Oh sapwellimen Koht manaman* me kasarawihla meirong wet. 17  Eri, mie kahrepen ei kin perenkihda soahng kan me pid duwen Koht nin duwen tohnpadahk en Krais Sises men. 18  Pwe I solahr pahn koasoia mehkot, ihte soahng kan me Krais ketin wiahda rehi pwe mehn liki kan en kin peik. E ketin wiadahr met sang ei lokaia oh wiewia, 19  pil sang ni kilel kan oh soahng kapwuriamwei kan, oh roson en sapwellimen Koht manaman,* pwe sang Serusalem oh lellahng Ilirikum I kin kalohkiseli ni unsek rongamwahu duwen Krais. 20  Ni mehlel I kin nantihong pwe I en dehr lohki rongamwahwo wasa me aramas akan rongehr mwaren Krais, pwe I de kokou pohn ahn emen tohrohr eh poahsoan; 21  ahpw nin duwen eh ntingdier: “Irail akan me sohte alehdi ronge pahn kilang, oh irail kan me saikinte rong pahn wehwehki.” 22  Pil kahrepe wet me kerempwa ie pak tohto pwe I en kohwei rehmwail. 23  Ahpw ahnsou wet, solahr wasa me I saikinte kalohk ie nan sahpw pwukat oh erein sounpar tohto* I kin men kohwei rehmwail. 24  Ihme kahrehda, ni ei pahn seiloaklahng Spein, I koapworopworki me I pahn kilang kumwail oh mwurin ei pereperen rehmwail ahnsou kis, I men kumwail en iang ie ekis aluhla. 25  Ahpw ahnsou wet, I pahn seiloaklahng Serusalem pwe I en papah riatail kan.* 26  Pwe irail kan me mi nan Masedonia oh Akaia kin perenki sawaski arail kepwe kan pwe ren sewese riatail kan* me semwehmwe nan Serusalem. 27  Mehlel, irail kin perenki wia met, oh ni mehlel, irail pweipwand ong riatail kan nan Serusalem; pwe ma mehn liki kan iang alehsang rehrail soahng kan me kohsang rehn Koht, irail pil pwukoahki sewesehkin irail arail anahn akan. 28  Eri, mwurin ei pahn kanekehla met oh kihong irail sawas* wet, I pahn sop rehmwail ni ei pahn douluhllahng Spein. 29  Oh I ese me ni ei pahn kohwei rehmwail, I pahn kohwei iangahki kapai ngeder me kohsang rehn Krais. 30  Eri met, riei ko, I kangoangei kumwail, sang atail Kaun Sises Krais oh sang ni limpoak me kohsang sapwellimen Koht manaman,* kumwail en iang ie kapakapkin ie ni ngidingid rehn Koht, 31  pwe I en poadoandoarla sang rehn me seupwoson kan nan Sudia oh pwe ei doadoahk ong riatail kan* nan Serusalem en kaperenihirailda, 32  pwe ma iei kupwuren Koht, I pahn kohwei rehmwail ni peren oh iang kumwail nsenamwahula. 33  Eri, Koht me kin ketikihda popohl en ketiket rehmwail koaros. Amen.

Footnote kan

LK, “au.”
LK, “mwaromwi.”
Kilang KLL.
LK, “kalewe.”
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
De “kaweid.”
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
De kakete, “kei.”
LK, “me sarawi kan.”
LK, “me sarawi kan.”
LK, “wah.”
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
LK, “me sarawi kan.”