Rom 12:1-21

  • Mweidala paliwaramwail kan nin duwen meirong momour ehu (1, 2)

  • Kisakis kan me wekpeseng ahpw paliwar ehu (3-8)

  • Kaweid duwen mouren Kristian mehlel (9-21)

12  Eri, riei ko, pwehki sapwellimen Koht kalahngan, I peki kumwail en mweidala paliwaramwail kan nin duwen meirong momour ehu, me sarawi oh me Koht ketin kupwurki, papah ih sang ni amwail koahiek en madamadau.  Oh kumwail uhdihsang amwail kahlemengih aramas en koasoandi en mwehi wet,* ahpw wekidala pein kumwail sang ni amwail wekidala elen amwail madamadau, pwe kumwail en kadehdehiong pein kumwail kupwuren Koht, kupwure me mwahu, me unsek oh me e kin ketin kupwurperenki.  Pwe sang ni kadek sapan me kohieng ie, I ndaiong kumwail koaros en dehr medewehki pein kumwail laudsang dahme konehng, ahpw en kasalehda me kumwail ahneki madamadau pwung ni uwen pwoson me Koht ketikihong* emenemen kumwail.  Pwe duwehte eh mie kisehn paliwar tohto nan paliwar ehu, ahpw kisehn paliwar pwukat koaros sohte kin ahneki doadoahk tehieu,  eri, mendahki atail tohto, kitail wia warteieu me miniminiong Krais oh emenemen kitail wia kisehn paliwar kan me kin sawaspene.  Eri pwehki mie atail kisakis kan me wekpeseng nin duwen kadek sapan me kohieng kitail, ma iei en wia kokohp, a kitail en wia kokohp nin duwen atail pwoson me kohieng kitail;  de ma doadoahk ehu, a kitail en wiahda doadoahk wet; de emen me kin padahk, a en kin wia padahk;  de emen me kin kangoang, a en kin kihda kangoang; emen me kin kihwei,* a en kin kihwei ni sapan; emen me kin kaweid,* a en kin nantihong* wia met; emen me kin kasalehda kadek kalahngan, a en kin wia met ni peren.  Amwail limpoak en dehr kin mwalaun. Tatki me suwed; tengediong me mwahu. 10  Nantihong limpoakpene nin duwen pirien ehu. Tiengla mwowe ni amwail kin kasalehda wahu ong emenemen. 11  Pwerisek, dehr pohnkahke.* Sapwellimen Koht manaman* en kahrehiong kumwail en ngoangda. Papah Siohwa* nin duwen ladu kan. 12  Perenda pwehki amwail koapworopwor. Dadaur pahn kahpwal. Poadidiong kapakap. 13  Ehukihong riatail kan* dahme kumwail ahneki nin duwen arail anahn kan. Nantihong kasamwo meteikan ni kadek ahnsou koaros. 14  Kapaia irail kan me kin kalokei kumwail; kapaia oh dehr keria. 15  Pereperen rehn irail kan me kin pereperen; sengiseng rehn irail kan me kin sengiseng. 16  Kilangwohng meteikan duwehte amwail kin kilang pein kumwail; dehr kakairada madamadau aklapalap, ahpw ahneki madamadau aktikitik. Dehr medewe me kumwail ese soahng koaros. 17  Dehr dupungkihong emen me suwed. Medewehda dahme mwahu me aramas koaros kin pwungki.* 18  Wia uwen amwail kak pwe kumwail en ahneki popohl rehn aramas koaros. 19  Riei ko, kumwail dehr pein dupuk, ahpw mweidohng engieng en Koht; pwe e ntingdier: “Siohwa* ketin mahsanih, ‘Ngehi me pahn ikih; Ngehi me pahn dupuk.’” 20  Ahpw “ma omw imwintihtio men mwenge, kamwenge; ma e men nimpil, kihong ih mehkot en nim; pwe ni omw pahn wia met, ke pahn koasoakehda mwoalus mwehl pohn moange.”* 21  Dehr mweidohng me suwed en kaloweiukedi, ahpw ahnsou koaros kalowehkihdi me suwed me mwahu.

Footnote kan

De “dih wet.” Kilang KLL.
De “nehkohng; pahng.”
De “kihda sawas.”
De “tiengla mwowe.”
De “ngiangi.”
De “dehr seukautihong amwail doadoahk.”
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
Kilang KLL.
LK, “me sarawi kan.”
De “dahme mwahu mwohn mesen aramas koaros.”
Kilang KLL.
Me iei, en kameleileidi aramaso oh katikala eh lingeringer.