Rom 11:1-36

  • Sohte soikala douluhl mehn Israel kan (1-16)

  • Karasaras en tuhke olip (17-32)

  • Uwen loal en sapwellimen Koht erpit (33-36)

11  Eri, I pahn idek, ia duwe, Koht ketin soikala sapwellime aramas akan? Soh kowahlap! Pwe ngehi pil mehn Israel men, kadaudok en Eipraam, sang ni keinek en Pensamin.  Koht sohte ketin soikala sapwellime aramas akan me e ketin pohnese mahs. Kumwail sehse dahme nting sarawio mahsanih me pid Elaisa, ni eh peki rehn Koht ni ngidingid oh kaulimki Israel?  “Maing Siohwa,* re kemelahr sapwellimomwi soukohp ako, re kauwelahr sapwellimomwi pei sarawi kan, oh ngehi kelehpw me luhwe, oh met re songosong en kihsang ei mour.”*  Ahpw dahme Koht ketin sapengki ih? “Nei aramas 7,000 luwehdi me sohte kelepwikihdi mwohn Paal.”  Eri pil duwehte, ni ahnsou wet, mie luhwen sapwellime aramas akan me pilipilda pwehki kadek sapan.  Ma pilipil wet kohsang ni kadek sapan, eri e solahr kohsang ni wiewia kan; pwe ma soh, kadek sapan solahr pahn wia kadek sapan.  Eri, dahme kitail pahn nda? Dahme Israel kin nantihong rapahki, re sohte ale, ahpw irail kan me pilipildahr aleier. Mohngiong en meteikan keptakaila,  nin duwen eh ntingdier: “Koht ketin kahrehiong mohngiongirail en meirkelikla, leledo rahnwet, e ketikihong irail masarail kan me sohte kak kilang wasa oh salengarail kan me sohte kak rong wasa.”  Depit pil nda: “Arail tehpel* en wiahla nsar ehu oh lidip ehu oh mehn kadipekelekel ehu oh kalokolok ehu ong irail. 10  Masarail kan en rotala pwe irail en sohte kak kilang wasa, oh ahnsou koaros tihnsewarail kan en kosedi.” 11  Eri I pahn idek, Ia duwe, re uhdahn dipekelekel oh pwupwudi douluhl? Soh kowahlap! Ahpw sang ni arail kahk sapwung, mielahr komour ong mehn liki kan, pwe en kaluwakahkin irail. 12  Eri ma arail kahk sapwung wehwehki kapai ong sampah oh arail malaulaula wehwehki kapai ong mehn liki kan, ia pahn uwen laud en kapai kan ni wadeparail eh pahn unsekla! 13  Eri, I koasoakoasoiong kumwail mehn liki kan. Pwehki ei wia wahnpoaron men ong mehn liki kan, I kin kawauwih* ei doadoahk 14  pwe I en kilang ma I pahn kak kaluwakahki ei aramas* oh pil komourala ekei sang nanpwungarail. 15  Pwe ma arail lekdekla wehwehki sampah en pwurehng alehda kupwuramwahu en Koht, a ia duwen arail pahn pwurodo? E pahn duwehte arail pwurodohng mour sang rehn me melahr akan. 16  Patehng met, ma kisehn pilawa me meirongalahr nin duwen tepin wah me sarawi, eri lopwon en pilawao pwon pil sarawi; oh ma kalewen tuhkeo me sarawi, eri rah ko pil sarawi. 17  Ahpw ma ekei rah ko tipwasangehr, a kowe, mendahki omw wia olip en nanwel, poadohng nin tuhkehn olipo nanpwungen meteiko oh kin iang paiekihda kalewen olipo, 18  ke dehr mwamwahliki* rah ko. Pwe ma ke mwamwahlikin* irail, eri tamataman me kaidehn kowe me kolada kaleweo, pwe kaleweo me koluhkada. 19  Ke ahpw pahn nda: “Rah ko tipwasangehr pwe I en poadohng nin tuhkeo.” 20  Met mehlel! Irail tipwasangehr pwehki arail seupwoson, a ke kesikesihnen teng pwehki omw pwoson. Ke dehr pohnmwahso, ahpw ke en masak. 21  Pwe ma Koht sohte ketin mweidohng uhdahn rah ko en mihmihte, e pil sohte pahn ketin mweidohng ken mihmihte. 22  Eri medewehla sapwellimen Koht kadek oh kadeik kehlail. Mie kadeik kehlail ong me pwupwudi ko, ahpw sapwellimen Koht kadek pahn kohieng uhk, ma ke mihmihte nan sapwellime kadek; pwe ma soh, ke pil pahn tipwasang. 23  Oh ma re sohte pahn mihmihte nan arail seupwoson, re pahn pil poadohng nin tuhkeo, pwe Koht kak ketin pwurehng padokohng irail nin tuhkeo. 24  Pwe ma ke palasang nin tuhkehn olip me keirda nanwel oh poadohng nin tuhkehn olip me keirda nan mwetuwel, mendahki soangen mwekid wet sohte kin wiawihong tuhke, eri, rah pwukat me wia uhdahn rahn tuhkeo sou pahn pwurehng poadohng ni pein arail tuhkehn olip? 25  Riei ko, I men kumwail en ese rir sarawi wet, pwe kumwail en dehr medewe me kumwail ese soahng koaros: Ekei mehn Israel ko sohte men rong. Met pahn wiawi lao wadepen mehn liki kan pahn unsekla, 26  oh iei duwen mehn Israel koaros ar pahn komourla. Nin duwen eh ntingdier: “Soundoaro* pahn ketido sang Saion oh ketikihsang wiewia suwed kan rehn Seikop. 27  Oh iet ei inou lap ong irail, ni ei pahn kihsang diparail kan.” 28  Ni mehlel, me pid rongamwahu, irail wia imwintihti ong kamwahupamwail; ahpw me pid sapwellimen Koht pilipil, irail wia kompoakepahn Koht ong kamwahupen samarail mehn mahs ako. 29  Pwe sapwellimen Koht kisakis kan oh sapwellime malipilip kaidehn soahng kan me e pahn ketin koluhkihla. 30  Pwe duwehte amwail kin sapeikiong Koht mahso, ahpw met kumwail alehdi kadek kalahngan pwehki arail sapeik, 31  pil duwehte, irail pwukat me sapeik ahnsou wet kahrehda amwail ale kadek kalahngan, pwe pein irail en pil ale kadek kalahngan ahnsou wet. 32  Pwe Koht ketin salihkipene irail koaros sapeik pwe en ketin kasalehiong irail koaros kadek kalahngan. 33  Ia uwen tohtohn sapwellimen Koht kapai kan oh ia uwen loal en sapwellime erpit oh kupwurokong! Ihs me kak ese sapwellime koasoandi kan! Ihs me kak diarada sapwellime wiewia kan! 34  Pwe “ihs me kak ese sapwellimen Siohwa* madamadau, de ihs me wialahr sapwellime sounkaweid?” 35  De, “ihs me tepin kihongehr ih mehkot, pwe en ketin pwainohng ih?” 36  Pwehki soahng koaros kohsang reh, miehki ih oh ong ih. Lingan en kohwong ih kohkohlahte. Amen.

Footnote kan

Kilang KLL.
LK, psy·kheʹ. Kilang KLL.
Me iei, tehpel ong meirong kan. De “kamadipw.”
De “kalinganahda.”
LK, “udukei.”
De “suweikihong.”
De “suweikihong.”
De “Sounkomouro.”
Kilang KLL.