Kolose 3:1-25

  • Mouren mahs oh mour kapw (1-17)

    • Kemehla ineng en kisehn paliwar kan (5)

    • Limpoak kin kapatapene mehkoaros ni unsek (14)

  • Kaweid ong tohnihmw kan me Kristian (18-25)

3  Ahpw ma kumwail iangehr Krais iasada, kumwail pousehlahte rapahki soahng kan me mi powe, wasa me Krais ketidier ie ni palimaun en Koht.  Kumwail medemedewehte soahng kan me mi powe, kaidehn soahng kan me mi nin sampah.  Pwe kumwail melahr, oh amwail mour ekieklahr rehn Krais nin duwen kupwuren Koht.  Ni ahnsou me Krais me iei atail mour pahn ketin sansalda, kumwail pil pahn iang ih sansalda ni lingan.  Eri, kumwail kemehla ineng en kisehn paliwaramwail kan* me pid duwen tiahk samin me pid wia nsenen pwopwoud,* samin, ineng kehlail en wia nsenen pwopwoud, ineng suwed, oh noahrok me iei tiahk en pwongih dikedik.  Eri, pwehki soahng pwukat, engieng en Koht pahn leledo.  Ihme kumwail pil kin wia nan amwail mouren mahs.  Ahpw met kumwail anahne kihsang mepwukat koaros rehmwail: mwehl, lingeringer, wiewia suwed, lokaia kamedek oh lokaia suwed me kohsang nan awamwail.  Kumwail dehr likamw ong emenemen. Kumwail kapwuhrasang amwail mouren* mahs iangahki eh wiewia kan, 10  oh kumwail pwuhriong nan mour kapw me kin wiawihda kapw sang ni loalokong pwung pwe en kasalehda irair en Meno me ketin kapikada mour kapwo, 11  wasa me sohte wekpeseng nanpwungen mehn Krihs oh Suhs, sirkumsais de sohte sirkumsais, mehn liki, mehn Sidia,* lidu de saledek; ahpw Krais iei mehkoaros oh ketiket nan mehkoaros. 12  Nin duwen sapwellimen Koht me pilipildahr kan, me sarawi oh kompoak, kumwail pwuhriong nan limpoak me kin mwekidki poakehla, kadek, aktikitik,* mpahi oh kanengamah. 13  Kumwail pousehlahte kanengamahiong emenemen oh mahkpene douluhl mehnda ma mie kahrepen en kaulimih emen. Nin duwen Siohwa* eh kin ketin mahkohng kumwail, kumwail pil anahne wia duwehte. 14  Ahpw likin mepwukat koaros, kumwail pwuhriong nan limpoak pwe ih me kin kapatapene mehkoaros ni unsek. 15  Oh popohl en Krais en pil kaunda amwail mohngiong, pwe kumwail malipilip ong nan popohl wet ni paliwarteieu. Oh kumwail en kin kasalehda kalahngan. 16  Mahsen en Krais en kadireikumwailla ni soangen erpit koaros. Kumwail pousehlahte padahkih oh kangoangehki* emenemen melkahka kan, kapingpen Koht oh koul sarawi en kalahngan, oh kouliong Siohwa* nan amwail mohngiong. 17  Sohte lipilipil dahme kumwail kin wia ni lokaia de wiewia, kumwail wia mehkoaros ni mwaren Kaun Sises, oh kalahngan ong Samatail Koht pwehki ih. 18  Kumwail lih pwopwoud kan, kumwail uhpahiong amwail pwoud kan nin duwen me konehng mwohn silangin Kauno. 19  Kumwail ohl pwopwoud kan, kumwail pousehlahte poakohng amwail pwoud kan oh dehr kin lingeringer pahrail.* 20  Kumwail seri kan, kumwail peikiong amwail pahpa nohno kan ni mehkoaros, pwe met kin kaperenda Kauno. 21  Kumwail pahpa kan, kumwail dehr kamwakara mwahl noumwail seri kan, pwe irail en dehr nan kapehd toutoula.* 22  Kumwail ladu kan, kumwail peikiong amwail soumas en sampah* kan ni mehkoaros, kaidehkte ahnsou me re kin kilikilang pwe kumwail en kaperenda aramas, ahpw sang ni mohngiong mehlel, ni lemmwin Siohwa.* 23  Sohte lipilipil soahng dah me kumwail kin wia, kumwail wia sang ni mour* unsek, duwehte amwail kin wiahiong Siohwa,* a kaidehn aramas, 24  pwe kumwail ese me sang rehn Siohwa* kumwail pahn ale sohso nin duwen keting ehu. Kumwail liduwih Soumaso, Krais. 25  Emen me kin wiahda sapwung uhdahn pahn ale pweinen sapwung me e wiahda, pwe Koht sohte kin ketin lipilipilki aramas.

Footnote kan

LK, “kisehn paliwaramwail kan me mi nin sampah.”
LK, por·neiʹa. Kilang KLL.
LK, “aramas.”
E dokedoke irail kan me aramas kin kilengdiong pwehki arail wiewia oh tiahk kan.
De “madamadau karakarahk.”
Kilang KLL.
De “panawiheki.”
Kilang KLL.
De “lemeiong irail.”
De “mworusala.”
LK, “en uduk.”
Kilang KLL.
LK, psy·kheʹ. Kilang KLL.
Kilang KLL.
Kilang KLL.