Ipru 2:1-18

  • Tehk kanahieng (1-4)

  • Koht ketikihdiong mehkoaros pahn Sises (5-9)

  • Sises oh rie kan (10-18)

    • Wiliepe Lapalap en komourparail (10)

    • Samworo lapalap men me kadek kalahngan (17)

2  Ihme kahrehda kitail anahne tehk kanahieng dahme kitail rongehr, pwe kitail en dehr peila.  Pwe ma mahsen kan me Koht ketin mahseniong samatail mehn mahs ako sang rehn tohnleng kan me likilik, oh sapwung koaros oh wiewiahn sapeik koaros alehdier kalokolok nin duwen pwung pahrek,  ia duwen atail pahn pitila ma kitail soukautihong komour lapalap ehu? Pwe atail Kauno me tepin mahsanih duwen met oh irail me rong ih kamehlelehiong kitail,  nindoken Koht eh ketin iang kadehdehda sang ni kilel kan oh soahng kapwuriamwei kan oh soangsoangen manaman kan oh ketin nehkpeseng sapwellime manaman* nin duwen kupwure.  Pwe e sohte ketin koasoanehdiong tohnleng kan en kaunda sampah* me pahn kohdo, me kitail koasoakoasoia duwe.  Ahpw nan ehu wasa sounkadehde men nda: “Dahkot aramas me komw kin ketin tamataman, de nein aramas me komw kin ketin apwahpwalih?  Komw ketin wiahiong ih en ekis tikitik sang tohnleng kan; komw ketin kamwarehki lingan oh wahu, oh ketin idihada en pwukoahki doadoahk en nin limwomwi kan.  Komw ketikihdiong mehkoaros pahn aluweluwe kan.” Ni Koht eh ketikihdiong mehkoaros pah, e sohte ketin luhwehkihdi mehkot me sohte mi pah. Ahpw met, kitail saikinte kilang mehkoaros eh mi pah.  Ahpw kitail kin kilang Sises, me Koht ketin wiahiong en ekis tikitik sang tohnleng kan, oh met Koht ketin kamwarehki lingan oh wahu pwehki eh ketin lokolok lao eh pwoula, pwe sang ni sapwellimen Koht kadek sapan, e pwoukihla aramas koaros. 10  Mehkoaros miehla ong ih oh sang reh. Eri pwe en kalinganahda sapwellime seri tohto kan, e konehng Koht en ketin wiahiong Wiliepe Lapalap en komourparailo en unsengkihla lokolok kan. 11  Pwe ih me kin wia kasarawi oh irail kan me sarawilahr, koaros kin kohsang rehn mehtehmen, oh ih kahrepen eh sohte ketin namenengki ekerkin irail rie kan, 12  nin duwen eh mahsanih: “I pahn lohkihong riei kan mwaromwi; I pahn kapingahkin komwi koul nan mwomwohdiso.” 13  Oh e pil mahsanih: “I pahn likih ih.” Oh pil mahsanih: “Kilang! Ngehi oh kisin seri kan me Siohwa* ketikihong ie.” 14  Eri, pwehki “kisin seri kan” wia nta oh uduk, e pil ketin wiahla nta oh uduk pwe sang ni sapwellime pwoula, e pahn ketin kasohrehla meno me kak kahrehda mehla, me iei Tepil, 15  oh e pahn ketin kasaledekala irail koaros me wiewia lidu erein arail mour pwehki arail masak mehla. 16  Pwe kaidehn uhdahn tohnleng kan me e kin ketin sewese, pwe kadaudok en Eipraam. 17  Eri, e anahne duwehla “rie kan” ni mehkoaros, pwe en kak ketin wiahla samworo lapalap me kadek kalahngan oh lelepek ni soahng kan me pid Koht, pwe en ketikihda meirong ehu ong dipen aramas akan pwe ren wiahda popohl rehn Koht. 18  Pwehki pein ih ketin lokolongki eh lelohng kasongosong, e kak ketin sewese irail kan me lelohng kasongosong.

Footnote kan

LK, pneuʹma. Kilang KLL.
LK, “sampah me aramas kin kousoan ie.”
Kilang KLL.