Ipru 13:1-25

  • Kaimwiseklahn kaweid oh rahnmwahu (1-25)

    • Dehr manokehla kasamwo meteikan ni kadek (2)

    • Aramas koaros en kin wauneki pwopwoud (4)

    • Peikiong irail kan me kin tiengla mwohmwail (7, 17)

    • Patohwanda meirong en kaping (15, 16)

13  Kumwail dadaurete amwail limpoak en pirien.  Kumwail dehr manokehla kasamwo meteikan ni kadek,* pwe ni ekei ar kin wia met, re kin kasamwo tohnleng kan ni ar sasairki.  Kumwail en kin tamatamante irail kan me mi nan imweteng,* duwehte ma kumwail kin iang irail selidi, oh pil irail kan me wiakaula pwehki pein kumwail pil mihmi ni paliwar.*  Aramas koaros en kin wauneki pwopwoud, oh lohs en pwopwoud en dehr saminla, pwe Koht pahn ketin kadeikada aramas me kin wia tiahk samin me pid wia nsenen pwopwoud* oh me kamwahl kan.  Amwail mour en saledeksang limpoak en mwohni, ni amwail kin itarki dahme kumwail ahneki. Pwe e ketin mahsanih: “I sohte pahn mweisang uhk oh I sohte pahn keseiukala.”  Eri, kitail en diren eimah oh nda: “Siohwa* iei sawasepei; I sohte pahn masak. Dahme aramas kak wiahiong ie?”  Kumwail tamataman irail kan me kin tiengla mwohmwail, me kin koasoiaiong kumwail mahsen en Koht, oh ni amwail medemedewe imwila mwahu en arail wiewia kan, kumwail kahlemengih ar pwoson.  Sises Krais ketin duweduwehte, aio, rahnwet oh pil kohkohlahte.  Dehr mweidohng soangsoangen padahk kan oh padahk kan me weksang dahme kitail alehdahr en kawetkumwaillahsang ni ahl me pwung, pwe mohngiongimwail eh kin kehlailkihda kadek sapan pahn kin mwahusang kehlailkihda mwenge,* me sohte kin wia kamwahu ehu ong irail kan me kin kedirepwkihla soahng pwukat. 10  Mie pei sarawi ehu rehtail me irail kan me kin wia pwukoa sarawi ni impwalo sohte ahneki pwuhng* en mwengehsang ie. 11  Pwe paliwar en mahn ako kin isihsla likin kahnimpwalo, ni samworo lapalap eh kin wahlong ntahrail nan wasa sarawio nin duwen meirong en dihp. 12  Kahrehda, Sises pil ketin lokolok likin ewen kelen kahnimwo pwe en ketin kasarawihkihla aramas akan pein ntah. 13  Eri kitail en kohieila reh likin kahnimpwalo oh iang sapwellime namenek, 14  pwe sohte atail kahnimw ehu me poatopoat wasaht, ahpw kitail kin nantihong raparapahki kahnimwo me pahn kohdo. 15  Pwehki ih, kitail en kin patohwanohng Koht meirong en kaping ahnsou koaros, me iei, wahn kilin ewetail me kin lohkihong wehipokon mwareo. 16  Patehng met, kumwail dehr manokehla wia me mwahu oh ehukihong meteikan dahme kumwail ahneki, pwe Koht kin ketin kupwurperenki soangen meirong pwukat. 17  Kumwail en peikiong irail kan me kin tiengla mwohmwail oh uhpahiong irail, pwe irail kin apwahpwalih kumwail* oh pahn wehkada pein irail ong met, pwe irail en wia met ni peren oh sohte pwangada, pwe met pahn kauweikumwailla. 18  Kumwail pousehlahte kapakapkin kiht, pwe se likih me kadeikpen loalat me mehlel,* duwen at kin men mehlel ni mehkoaros. 19  Ahpw keieu, I kangoangehkin kumwail en kapakap pwe I en pwurowei rehmwail ni ahnsou keren. 20  Eri Koht en popohl me ketin kaiasada sang rehn me melahr akan silepe lapalap en sihpw kan, atail Kaun Sises, iangahki ntahn inou lap soutuk ehu, 21  en ketikihong kumwail soahng mwahu koaros pwe kumwail en kin wia kupwure. Pwehki Sises Krais, e ketin kamwakid kitail en wia dahme kin kaperenda ih. Eri lingan en kohwong Koht kohkohlahte. Amen. 22  Eri riei ko, I kangoangehkin kumwail en kin kanengamah ni amwail kin rong koasoi en kangoang wet, pwe I ntingkiwohng kumwail kisinlikou mwotomwot ehu. 23  I men kumwail en ese me riatail Timoty saledeklahr. Ma e mwadang kohdo, I pahn iang ih ni ei pahn tuhwong kumwail. 24  Kihong ei rahnmwahu ong irail me kin tiengla mwohmwail oh ong aramas sarawi kan koaros. Irail nan Itali kadarewei arail rahnmwahu. 25  Kadek sapan en kin ieiang kumwail koaros.

Footnote kan

De “kadekohng mehn keiru kan.”
LK, “irail kan me wie sensel.”
De kakete, “duwehte ma kumwail iang irail lokolok.”
Kilang KLL, “Tiahk samin me pid wia nsenen pwopwoud.”
Kilang KLL.
Me iei, koasoandi kan duwen mwenge.
LK, “sohte ahneki manaman.”
LK, psy·kheʹ. Kilang KLL.
LK, “mwahu.”