Episos 1:1-23

  • Rahnmwahu (1, 2)

  • Kapai kan me kohsang sapwellimen Koht manaman (3-7)

  • Kihpene mehkoaros rehn Krais (8-14)

    • “Wiawihdahn koasoandi ehu” ni ahnsou me kileldier (10)

    • Kilelkihdi sapwellimen Koht manaman nin duwen “mehn kadehde en dahme pahn kohdo” (13, 14)

  • Pohl kalahngankihong Koht pwoson en mehn Episos kan oh kapakapkin irail (15-23)

1  Pohl, wahnpoaron en Krais Sises sang ni kupwuren Koht, ong aramas sarawi kan me mi nan Episos oh me kin lelepek ni arail kin miniminiong Krais Sises:  Samatail Koht oh Kaun Sises Krais en ketikihong kumwail kadek sapan oh popohl.  Kaping en kohwong Koht oh Semen atail Kaun Sises Krais, pwe e ketin kapaiahkinkitaildahr kapai kan me kohsang sapwellime manaman nanleng pwehki atail kin miniminiong Krais,  duwehte eh ketin pilkitailda en miniminiong ih* mwohn tepin tohnsampah,* pwe kitail en sarawi oh sohte sapwung kis mwohn Koht ni limpoak.  Pwe e ketin kileleikitaildier mwowe pwe kitail en wiahla sapwellime serien pwekipwek kei sang rehn Sises Krais, nin duwen me e ketin kupwurperenki oh nin duwen kupwure,  pwe kaping en kohwong ih pwehki e ketin doadoahngki sapwellime Ohl kompoake pwe en ketin kasalehiong kitail sapwellime kadek sapan me lingaling.  Pwehki ih, kitail saledengkihla pweinen pweipwei sapahlo sang ni sapwellime nta, me iei atail ale mahkpen atail sapwung kan, nin duwen sapwellimen Koht kadek sapan laud.  E ketin kalaudehla kadek sapan wet ong kitail sang ni eh ketikihong kitail erpit koaros oh wehwe koaros  oh ketin kahrehiong kitail en ese rir sarawi en kupwure, nin duwen me e ketin kupwurperenki oh me e ketin koasoanedier. 10  Rir sarawi wet kin pidada wiawihdahn koasoandi ehu ni kaimwiseklahn ahnsou me kileldier, pwe en kihpene mehkoaros rehn Krais, soahng kan nanleng oh soahng kan nin sampah. Ei, rehn Krais 11  me se kin miniminiong oh idihdidahr nin duwen serien sohso kei, pwehki se pilipildahr mwowe nin duwen koasoandi en Koht me kin ketin kapwaiada soahng koaros me e ketin koasoanedier nin duwen kupwure, 12  pwe kiht me tepin koapworopworki Krais en papah ong ni kapingpen eh lingan. 13  Ahpw kumwail pil kin koapworopworki ih mwurin amwail rongada mahsen mehlelo, rongamwahu duwen komourpamwail. Mwurin amwail kamehlelehier, pwehki ih me kumwail kilelkihdi sapwellimen Koht manaman* me e ketin inoukihda, 14  me iei mehn kadehde en dahme pahn kohdo* me pid atail sohso. Koht ketin wia met pwe en ketin kasaledekihala sapwellime aramas akan pwehki pweinen pweipwei sapahl ehu, ong sapwellime kaping oh lingan. 15  Ihme kahrehda ni ei rongada duwen amwail kin pwoson Kaun Sises oh limpoak me kumwail kasalehiong aramas sarawi kan koaros, I pil 16  sohte kin uhdihsang ei kin kalahngankihong Koht kumwail. I kin pousehlahte koasoakoasoia duwen kumwail nan ei kapakap kan, 17  pwe Koht en atail Kaun Sises Krais, Sahm en lingan, en ketikihong kumwail manaman pwe kumwail en loalokongla oh wehwehki soahng kan me e ketin kasalehda me pid loalokong pwung duwen ih. 18  E ketin kamarainihada mesen amwail mohngiong, pwe kumwail en esehda koapworopwor me e ketin malipehkinkumwaildo oh kapai lingaling me e ketin kolokol nin duwen sohso ehu ong aramas sarawi kan, 19  oh uwen laud en sapwellime roson me e ketin kasalehiong kitail me pwoson akan. Roson laud wet kin sansalda sang ni ahl me e kin ketin doadoahngki sapwellime kehl, 20  me e ketin doadoahngkihong Krais ni eh ketin kaiasada ih sang rehn me melahr akan oh ketikihdiong ih ni palimauni nanleng, 21  me pohnangin koperment koaros oh pwuhng en kaunda koaros oh manaman koaros oh kaun akan koaros oh ahd koaros, kaidehnte nan koasoandi en mwehi wet* ahpw pil me kohkohdo. 22  E pil ketikihdiong mehkoaros pahn aluweluwe kan oh ketin kahrehiong ih en wiahla tapwin mehkoaros me pid mwomwohdiso, 23  me iei kahlepe, me kin direkihla sapwellime irair kan oh ih me ketin kaunsekala mehkoaros ni ahl koaros.

Footnote kan

Me iei, Krais.
Kilang Madiu 25:34, ntp.
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
De “keieun pwilidi; mehn kamehlel en dahme pahn kohdo.”
De “dih wet.” Kilang KLL.