1 Piter 4:1-19

  • Momourki kupwuren Koht duwehte me Krais ketin wia (1-6)

  • Imwin mehkoaros kerendohr (7-11)

  • Lokolok nin duwen Kristian emen (12-19)

4  Pwehki Krais eh ketin lokolok ni paliwar,* kumwail pil kakehlailihkumwailda ni elen madamadauohte;* pwehki aramas me kin lokolok ni paliwar uhdihsangehr wia dihp,  pwe erein luhwen eh ahnsoun mour ni paliwar,* e solahr pahn kin momourki ineng en aramas, ahpw kupwuren Koht.  Pwe e itarehr ahnsou me kumwail doadoahngkilahr ong amwail wia dahme tohnsampah kin wiewia ni ahnsou me kumwail kin wia me suwed ni ngidingid,* sohte kak kaunda ineng kehlail kan, sakau daulihala, wia kamadipw mwoarongorong kan, siai en kang sakau oh wia tiahk kasaut* en pwongih dikedik.  Irail kin pwuriamweikihla amwail solahr kin iang irail wia wiewia suwed kan me re kin wia, ihme kahrehda re kin kauwehkin kumwail.  Ahpw aramas pwukat pahn pakadeingkihda arail wiewia kan rehn meno me ketin kaunopadahr en kadeikada irail kan me momour oh pil irail kan me melahr.  Ni mehlel, ih kahrepen rongamwahwo eh pil kalohk ong irail me melahr akan,* pwe mehnda ma re pakadeingkihda mwomwarail sang ni madamadau en aramas, re kak mour pahrekiong sapwellimen Koht manaman* sang ni madamadau en Koht.  Ahpw imwin mehkoaros kerendohr. Kahrehda, kumwail en ahneki madamadau pwung oh mwasamwasahn* en kin kapakap.  Mwohn mehkoaros, kumwail en uhdahn limpoakpene, pwehki limpoak kin pwaindi dihp tohto.  Kumwail kasamwo emenemen ni soh kaulim. 10  Ni uwen me emenemen alehkihdi kisakis ehu, en papahki emenemen nin duwen sounapwalih mwahu en sapwellimen Koht kadek sapan me kin sansalda ni soangsoangen ahl akan. 11  Ma emen kin koasoi, a en koasoi nin duwen mahsen en Koht; ma emen kin papah, a en wia met ni eh pahn kin koapworopworki kehl me Koht ketikihda; pwe Koht en ketin linganla ni mehkoaros pwehki Sises Krais. Lingan oh roson iei sapwellimen Koht kohkohlahte. Amen. 12  Kompoakepahi ko, kumwail dehr pwuriamweikihla songosong laud kan me kumwail kin lelohng me rasehng kisiniei, likamwete mehkot kapw me kin wiawihong kumwail. 13  Me weksang met, kumwail pousehlahte pereperen pwehki kumwail iang pwaisanki en Krais eh lokolok, pwe kumwail en peren oh pil perenda kowahlap ni sansaldahn sapwellime lingan. 14  Ma aramas kin kauwei kumwail pwehki mwaren Krais, a kumwail perenda pwehki manaman lingano, ei, sapwellimen Koht manaman* kin ketiket rehmwail. 15  Ahpw I sohte men emen kumwail en lokolok pwehki amwail wiahla sounkam aramas de lipirap de aramas suwed de emen me kin lidere mouren meteikan. 16  Ahpw ma emen kin lokolok pwehki eh wia Kristian men, a en dehr namenengki, ahpw en pousehlahte kalinganahda Koht sang ni eh pahn kin mour nin duwen Kristian men. 17  Pwe met iei ahnsou me kileldier ong kadeik en tepikihda tehnpas en Koht. Eri ma e tepida rehtail, ia pahn imwilahn irail kan me sohte kin peikiong rongamwahu en Koht? 18  “Oh ma e kin apwal ong aramas pwung men en komourala, a dahme pahn wiawihong aramas me sohte kin wauneki Koht oh me dipan men?” 19  Eri, irail kan me kin lokolok pwehki arail kin wia kupwuren Koht, ren kin mweidohngete Sounkapikada lelepeko pein irail* nindoken arail wiewia me mwahu.

Footnote kan

LK, “ni uduk.”
De “koasoandiohte.”
LK, “ni uduk.”
De “wia me suwed ahpw sohte namenengki.” LK, a·selʹgei·a. Kilang KLL.
LK, “kauwehla kosonned.”
Met wehwehki mehla nan sapwung kan oh dihp kan. Kilang Episos 2:1.
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
De “pepehd.”
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
LK, psy·kheʹ. Kilang KLL.