1 Piter 2:1-25

  • Kakairada ineng ong mahseno (1-3)

  • Takai mour kei me wiahla tehnpas ehu me kokoukihda sapwellimen Koht manaman (4-10)

  • Momour nin duwen mehn liki kei nin sampah (11, 12)

  • Uhpah me konehng (13-25)

    • Krais, mehn kahlemeng ehu ong kitail (21)

2  Eri kumwail kihsang rehmwail soangen suwed oh widing koaros oh mwalaun oh peirin oh soangen lokaia kamedek koaros.  Duwehte seri pwelel kan, kumwail kakairada ineng ong milik mwakelekel en mahseno, pwe kumwail en kekeirkihda met ong komourpamwail,  ma kumwail songadahr* me Kauno me ketin kadek.  Ni amwail patohdo reh, takai mour ehu me aramas akan soikalahr, ahpw Koht ketin piladahr oh kesempwalki,  pein kumwail wia takai mour kei, me wiahla tehnpas ehu me kokoukihda sapwellimen Koht manaman* oh wia pwihn en samworo sarawi ehu, pwe sang ni kaweidpen sapwellimen Koht manaman,* kumwail en kin wiahda meirong kan me kin kaperenda Koht pwehki Sises Krais.  Pwe Nting Sarawio mahsanih: “Kilang! I kihdiong nan Saion takai pilipildahr ehu, takain pwukakeimw kesempwal ehu, oh sohte emen me kin kasalehda eh pwoson met pahn nsensuwedla.”*  Ihme kahrehda e kin kesempwal ong kumwail, pwehki kumwail kin pwoson ih; ahpw ong irail kan me sohte kin pwoson ih, “takai me sounkou ihmw kan kesepwekelahro, e wialahr takain pwukakeimw me keieu kesempwal”*  oh “takain kadipekelekel ehu oh paip ehu me re kin pwupwukihdi.” Irail kin dipekelekel pwehki ar sohte kin peikiong mahseno. Iei imwila wet me pahn lelohng irail.  Ahpw kumwail iei “keinek pilipil ehu, pwihn en samworo oh nanmwarki, wehi sarawi ehu, pwihn en aramas ehu me Koht ketin sapwellimankilahr, pwe kumwail en lohkiseli wasa koaros irair kaselel kan”* en Meno me ketin malipei kumwail sang nan rotorot ong nan sapwellime marain kaselel. 10  Mahso kumwail kaidehn sapwellimen Koht, ahpw met kumwail iei sapwellime; mahso kadek kalahngan sohte kohieng kumwail, ahpw met kumwail aleier kadek kalahngan. 11  Kompoakepahi ko, I kangoangehkin kumwail nin duwen mehn liki kei oh mehn keiru kei, kumwail en kin liksang ineng en uduk kan me kin pelipelian kumwail.* 12  Kolokol amwail wiewia mwahu nanpwungen tohnsampah, pwe ni arail kin karaunehki kumwail me dene kumwail aramas suwed kei, re pahn kilangki masarail amwail wiewia mwahu kan, oh ni imwio, re pahn kalinganahda Koht ni rahn me e pahn ketin kasawih aramas akan. 13  Pwehki Kauno, kumwail uhpahiong aramas koaros me ahneki manaman,* mehnda ma pil nanmwarki men pwehki eh lapalap sang kumwail 14  de kepina kan me pekederdo sang rehn nanmwarkio pwe en kaloke aramas suwed kan ahpw kapinga irail kan me kin wia me mwahu. 15  Pwe iei kupwuren Koht kumwail en katokehdi* lokaia mwahl en aramas pweipwei kan sang ni amwail wiewia mwahu. 16  Kumwail en wia aramas saledek kei, oh kumwail dehpa doadoahngki amwail saledek pwehn wia mehn pwaindi* wiewia suwed, ahpw doadoahngki nin duwen ladu kan en Koht. 17  Wauneki soangen aramas koaros, poakohng riamwail kan koaros, lemmwiki Koht oh wauneki nanmwarkio. 18  Ladu kan en uhpahiong arail soumas akan ni wahu mehlel, kaidehn ong irail kante me mwahu oh toupahrek ahpw pil irail kan me apwal en kaperenda. 19  Pwe Koht kin ketin kupwurperenki emen eh kin dadaur pahn kahpwal* oh lokolok ni eh sohte dipada pwehki eh nsenmwakelekel mwohn Koht. 20  Pwe kamwahu dah mie ma kumwail kamakamki dihp ahpw dadaurete? Ahpw ma kumwail dadaur pahn lokolok pwehki amwail wia me mwahu, Koht pahn ketin kupwurperenki met. 21  Ni mehlel, kumwail aleier malipilip wet, pwehki Krais pil ketin lokolongkin kumwail, oh ketikihdiong kumwail mehn kahlemeng ehu pwe kumwail en idawehn mwahu dahme e kin ketin wia.* 22  E sohte ketin wiahda dihp, sohte pil widing ehu dierek sang nin doauese. 23  Ni ahnsou me aramas akan kin kauwe ih, e sohte ketin kauwe irail. Ni ahnsou me e kin ketin lokolok, e sohte ketin kamasak irail kan me kin kaloke ih, ahpw e ketin mweidala pein ih ong Meno me kin ketin kadeikada ni pwung. 24  E ketikidahng dipatail kan nin kahlepeo pohn tuhkeo, pwe kitail en saledek sang dihp oh momourki mour pwung. Oh “pwehki sapwellime ohla kan kumwail mwahula.” 25  Pwe kumwail rasehng sihpw kan me salongalahr, ahpw met kumwail pwurodohng rehn silepen sihpwo oh sounapwalih amwail mour.*

Footnote kan

De “kehnehr.”
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
LK, “namenekla.”
LK, “moangen keimw.”
Me iei, sapwellime irair mwahu oh wiewia kan me warohng kaping.
LK, psy·kheʹ. Kilang KLL.
Me iei, “mehkot me aramas wiahda.”
LK, “irehdi.”
De “kahrepen.”
De “nsensuwed; medek.”
LK, “sapwellime kahk kan.”
LK, psy·kheʹ. Kilang KLL.