1 Korint 1:1-31

  • Rahnmwahu (1-3)

  • Pohl kalahngankihong Koht rie kan nan Korint (4-9)

  • Kangoang pwe ren miniminpene (10-17)

  • Krais, roson oh erpit en Koht (18-25)

  • Suweikihte Siohwa (26-31)

1  Pohl, malipilipohngehr wia wahnpoaron en Krais Sises sang ni kupwuren Koht, oh riatail Sostenihs,  ong mwomwohdisohn Koht me mi nan Korint, ong kumwail me sarawihkilahr amwail miniminiong Krais Sises, kumwail me adaneki me sarawi kan, iangahki irail koaros me kin mi wasa koaros me kin likweriong mwaren atail Kaun Sises Krais, arail oh pil atail Kaun:  Samatail Koht oh Kaun Sises Krais en ketikihong kumwail kadek sapan oh popohl.  I kin kalahngankihong ei Koht kumwail ahnsou koaros pwehki sapwellimen Koht kadek sapan eh kohieng kumwail sang rehn Krais Sises;  pwehki amwail miniminiong ih, kumwail alehdier soahng koaros, me iei koahiek unsek en koasoi oh pil loalokong unsek,  duwen kadehdepen Krais eh tengeteng rehmwail,  kahrehda sohte mwahn kisakis ehu me kumwail sohte ale ni amwail uhdahn kasikasik kasansaldahn atail Kaun Sises Krais.  E pil pahn ketin katengeikumwaildi lao lel ni imwi pwe emen dehr kedipa kumwail ni rahnen atail Kaun Sises Krais.  Koht me lelepek oh e ketin malipei kumwail pwe kumwail en wia iengen sapwellime Ohl Sises Krais atail Kaun. 10  Eri, riei ko, I kangoangei kumwail ni mwaren atail Kaun Sises Krais, kumwail koaros en pwungpene ni amwail kin koasoi oh saminimin en dehr kin mi nanpwungamwail, ahpw kumwail en miniminpene ni unsek ni lamalamteieu oh madamadau tehieu. 11  Pwe ekei tohn imwen Kloe kairehkiniehier duwen kumwail, riei ko, duwen akamai kan nanpwungamwail. 12  I nda met pwehki emenemen kumwail kin nda: “I kin idawehn Pohl,” “A ngehi Apolos,” “A ngehi Kepas,”* “A ngehi Krais.” 13  Ia duwe, Krais ketin pwalpeseng? Ia duwe, Pohl me kamakamala nin tuhkeo pwehki kumwail? De kumwail papidaislahr ni eden Pohl? 14  I kalahngankihong Koht ei sohte papidaisihala emen kumwail likin Krispus oh Kaius, 15  pwe emen kumwail de nda me e papidaisla ni edei. 16  I pil papidaisihala tohn imwen Stepanus. A luhwe kan, I sohte ese ma I papidaisihala emen irail. 17  Pwe Krais poaroneiehdo, pwe I en lohki rongamwahwo ahpw kaidehn en wia papidais; oh kaidehn ni kadek kapahrek, pwe tuhkehn kalokolok* en Krais en dehr mwamwahlla. 18  Pwe padahk me pid duwen tuhkehn kalokoloko* iei mehkot pweipwei ong irail kan me pahn kasohrala, ahpw ong kitail me pahn komourla, iei roson en Koht. 19  Pwe e ntingdier: “I pahn kauwehla erpit en me erpit kan, oh I pahn soikala marain en me loalokong kan.” 20  Eri, ia aramas erpiten? Ia sounkawehwehn Kosonneden?* Ia ih me kin men akupwung nan koasoandi en mwehi wet?* Koht sou ketin kasalehdahr me erpit en sampah mehkot pweipwei? 21  Pwe nin duwen sapwellimen Koht erpit, sampah sohte kin ese Koht sang ni pein eh loalokong, kahrehda Koht ketin kupwurehda en komourala me pwoson akan sang ni dahme kitail kin kalohki me kin mwomwen pweipwei ong meteikan. 22  Eri mehn Suhs akan kin peki kilel kan oh mehn Krihs kan kin rapahki erpit; 23  ahpw kitail kin kalohki Krais me ketin kamakamala nin tuhkeo, me wia mehn kadipekelekel ehu ong mehn Suhs akan ahpw mehkot pweipwei ong mehn likih kan. 24  Ahpw ong irail mehn Suhs oh pil mehn Krihs me malipilipier, Krais me kasalepen sapwellimen Koht roson oh erpit. 25  Pwehki mehkot me mwomwen pweipwei sang rehn Koht kin loalokong sang aramas, oh mehkot me mwomwen luwet sang rehn Koht kin kehlail sang aramas. 26  Riei ko, kumwail kilangehr ni eh ketin malipe kumwail, me kaidehn me tohto me loalokong nin duwen madamadau en aramas oh me kehlail oh pil me soupeidi,* 27  ahpw Koht ketin piladahr soahng pweipwei kan en sampah pwe en ketin kasarowehkihdi aramas loalokong kan; oh Koht ketin pilada soahng luwet en sampah pwe en ketin kasarowehkihdi soahng kehlail kan; 28  oh Koht ketin pilada mehkan me soh katepe nin sampah oh mehkan me aramas kin kilengdiong, soahng kan me sohte wad, pwe en ketin kauwehkihla soahng kan me wad, 29  pwe sohte emen* en suwei mwohn silangin Koht. 30  Ahpw pwehki Koht, kumwail kin miniminiong Krais Sises, me ketin kasalehiong kitail sapwellimen Koht erpit oh pil pwung. Pwehki ih, kitail kak sarawihla, oh e ketin kamaiaukinkitailda pweinen pweipwei sapahlo, 31  pwe en duwehte me ntingdier: “Mehmen me kin suwei, a en suweiki Siohwa.”*

Footnote kan

Pil adaneki Piter.
Kilang KLL.
Kilang KLL.
Me iei, me samanih Kosonnedo.
De “dih wet.” Kilang KLL.
De “me kohsang peneinei kesempwal kan.”
LK, “uduk.”
Kilang KLL.