1 Deselonika 5:1-28

  • Leledohn rahnen Siohwa (1-5)

    • “Popohl oh sohte keper!” (3)

  • Pepehd, kolokol amwail koahiek en madamadau (6-11)

  • Kaweid kan (12-24)

  • Kaimwiseklahn rahnmwahu (25-28)

5  Eri riat ko, kumwail sohte anahne emen en ntingkiwohng kumwail duwen ahnsou kan oh rahn akan me koasoandier.  Pwe pein kumwail inenen ese mwahu me rahnen Siohwa* pahn leledo duwehte lipirap emen nipwong.  Ni ahnsou me irail pahn nda, “Popohl oh sohte keper!” kauparail ahpw pahn mwadangete lelohng irail, rasehng medek en neitik en lih liseian men, oh re sohte pahn pitsang.  Ahpw kumwail, riat ko, kumwail sohte mi nan rotorot, kahrehda rahno sohte pahn mwadangete lelohng kumwail rasehng marain en rahn eh kin lelohng lipirap akan ni soh kasikpe,  pwe kumwail koaros serien marain oh serien rahn. Kaidehn kitail kisehn nipwong de rotorot.  Eri, kitail en dehr wie memeir duwehte meteikan, ahpw kitail en pepehd oh kolokol atail koahiek en madamadau.  Pwe irail kan me kin meir kin meir nipwong, oh irail kan me kin sakaula kin sakaula nipwong.  Ahpw ong kitail me kisehn rahn, kitail en kolokol atail koahiek en madamadau oh perehki mwaremwaratail kan perehpen pwoson oh limpoak oh lisoaropkihda lisoarop en koapworopwor en komour  pwe Koht sohte ketin pilkitailda pwe en kalokei kitail,* ahpw pwe kitail en komourkihla dahme atail Kaun Sises Krais ketin wiadahr. 10  E pwoukinkitailla, pwe mehnda ma kitail pepehd de memeir,* kitail pahn iang ih momour. 11  Eri, kumwail kangkangoange* oh kangkakehlailih emenemen, nin duwen me kumwail kin wiewia. 12  Eri riat ko, se peki rehmwail en waunekin irail me kin doadoahk laud nanpwungamwail oh kin apwalih kumwail nan doadoahk en Kauno oh kaweid kumwail; 13  oh kasalehiong irail wahu oh limpoak laud pwehki arail doadoahk. Kumwail ahneki popohl nanpwungamwail. 14  Ahpw riat ko, se kangoangei kumwail en panawih me sapeik kan, kaloalamwahwih irail me pahtoula,* sewese me luwet akan, oh kanengamahiong koaros. 15  Kumwail mwasahn pwe emen dehr dupungkihong emen me suwed, ahpw ahnsou koaros rapahki dahme mwahu ong emenemen oh pil ong aramas teikan koaros. 16  Kumwail pereperen ahnsou koaros. 17  Poadidiong kapakap. 18  Kalahnganki mehkoaros. Met iei kupwuren Koht ong kumwail rehn Krais Sises. 19  Kumwail dehr kakunla kisiniei en sapwellimen Koht manaman.* 20  Kumwail dehr mwamwahliki kokohp kan. 21  Kasawih pwungen mehkoaros; kolokol teng dahme mwahu. 22  Liksang soangen mwersuwed koaros. 23  Koht en popohl en ketin kasarawihkumwailla ni unsek. Oh amwail madamadau* oh mour* oh paliwar en mwahu ni soahng koaros, oh en nekinekla ni soh karaunpe erein ketier en atail Kaun Sises Krais. 24  Ih me ketin malipeikumwaildo me lelepek, oh e uhdahn pahn ketin wia met. 25  Riat ko, kumwail pousehlahte kapakapkin kiht. 26  Kumwail rahnmwahwih riatail kan koaros oh metik* irail. 27  I peki rehmwail ni mwaren Kauno, kumwail en wadek ong riatail kan koaros kisinlikou kiset. 28  Kadek sapan en atail Kaun Sises Krais en kin ieiang kumwail.

Footnote kan

Kilang KLL.
De “kasalehiong kitail engieng.”
De “memeir ni mehla.”
De “kansenamwahwih.”
De “irail me mworusala.”
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
LK, pneuʹma. Kilang KLL.
LK, psy·kheʹ. Kilang KLL.
LK, “metik sarawi.”