1 Deselonika 2:1-20

  • En Pohl eh doadoahk nan Deselonika (1-12)

  • Mehn Deselonika kan kamehlelehla mahsen en Koht (13-16)

  • Pohl inengieng tuhwong mehn Deselonika kan (17-20)

2  Riat ko, pein kumwail uhdahn ese me at mwemweitwei rehmwail pweida mwahu.  Pwe mendahki nin tapio se ale lokolok oh wiakaula nan Pilipai nin duwen amwail ese, Koht ketikihong kiht eimah pwe sen padahkihong kumwail rongamwahu en Koht ni at lelohng uhwong laud.*  Pwe kaweid me se kin kihda sohte kin kohsang likamw de samin de widing,  ahpw nin duwen Koht eh kupwurki ketikihong kiht rongamwahwo, eri se kin koasoi kaidehn pwe sen kaperenda aramas, ahpw Koht, me kin ketin kasawih at mohngiong.  Ni mehlel, kumwail ese me se sohte mwahn kin pitihekin kumwail koasoi mwahu de mwomwehda aramas mwahu pwehki noahrok; Koht me sounkadehde!  Se sohte pil kin raparapahki kaping sang rehn aramas, mehnda ma sang rehmwail de sang meteikan, mendahki se kak wia katoutou pweilaud ehu nin duwen wahnpoaron en Krais kan.  Ahpw, se kin kadek ni at mi rehmwail, duwehte nohno men eh kin kadihdi oh apwalih mwahu* pein nah seri kan.  Pwehki at uhdahn poakohng kumwail, se koasoanehdi teng* en kihong kumwail, kaidehn ihte rongamwahu en Koht, ahpw pil pein kiht,* pwehki kumwail wialahr kompoakepaht.  Riat ko, kumwail uhdahn tamataman at doadoahk laud oh nannanti. Se kin doadoahk ni rahn oh ni pwong, pwe sen dehr kihong kumwail katoutou pweilaud ehu ni at kin kalohkihong kumwail rongamwahu en Koht. 10  Kumwail me sounkadehde kei, oh pil Koht, duwen at kin loalopwoat oh pwung oh sohte karaunpat nan at wiewia ong kumwail me pwoson akan. 11  Kumwail uhdahn ese me se kin pousehlahte kangoange oh kaloalamwahwih kumwail oh kadehdehiong emenemen kumwail, duwehte sahm men eh kin wiahiong nah seri kan, 12  pwe kumwail en pousehlahte weweid ni ahl me Koht ketin kupwurki, me ketin malipeikumwaildohng nan sapwellime Wehi oh lingan. 13  Ni mehlel, ihme kahrehda se pil sohte kin uhdihsang at kalahngan ong Koht, pwehki ni amwail aleier mahsen en Koht me kumwail rongasang kiht, kumwail kamehlelehla met, kaidehn nin duwen koasoi en aramas, ahpw nin duwen mahsen en Koht me iei me mehlel, oh e pil kin doadoahk loalamwail me pwoson akan. 14  Pwe riat ko, kumwail kin kahlemengih karasepen mwomwohdiso kan en Koht me kin miniminiong Krais me mi nan Sudia, pwehki kumwail ale kalokolok sang rehn tohn amwail wehi, duwehte soangen kalokolok me irail kin ale sang rehn mehn Suhs akan, 15  me kemelahr Kaun Sises oh soukohp ako oh kin kalokei kiht. Patehng met, re sohte kin kaperenda Koht, ahpw re kin uhwong kamwahupen aramas koaros, 16  ni arail kin song en irehdi at pahn koasoiong mehn liki kan pwe ren komourla. Ni ahl wet, re kin kadirehla diparail kan ahnsou koaros. Ahpw sapwellime engieng pahn kereniong leledohng irail. 17  Ahpw riat ko, ni ahnsou me se tohrohrasang kumwail ongete ahnsou kis (ni paliwar, kaidehn ni mohngiong), pwehki at inengieng laud, se wia uwen at kak koaros pwe sen tuhwong kumwail.* 18  Ong ni kahrepe wet me se men kohwei rehmwail, ei, pein ngehi Pohl song en kohwei kaidehn pak ehute, ahpw pak riau; ahpw Sehdan perehla at ahlo. 19  Pwe ia at koapworopwor de peren de nihn en peren laud mwohn silangin atail Kaun Sises ni eh ketier? Kaidehn kumwail? 20  Kumwail me uhdahn at lingan oh peren.

Footnote kan

De kakete, “mi nan apwal laud.”
De “kanai.”
LK, “uhdahn perenki.”
LK, psy·kheʹ. Kilang KLL.
LK, “pwe sen kilang masamwail.”