Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Turkey

  • 79.000.000—Wa’a Ntau
  • 2.829—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 38—Wa’a dompu
  • 1 banding 27.925—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau