Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Swaziland

  • 1.287.000—Wa’a Ntau
  • 3.217—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 87—Wa’a dompu
  • 1 banding 400—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau