Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Mexico

  • 128.766.500—Wa’a Ntau
  • 859.541—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 13.237—Wa’a dompu
  • 1 banding 150—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau