Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Ecuador

  • 16.528.730—Wa’a Ntau
  • 90.110—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.036—Wa’a dompu
  • 1 banding 183—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau