Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Bhutan

  • 775.480—Wa’a Ntau
  • 3—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1 banding 258.493—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau