Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Awenu Moyowe Meguru Sura Magali?

Awenu Moyowe Meguru Sura Magali?

Lelendaya ewambe’i Sura Magali bisa mantulungi Komi mangarata sononya ri kasondo popeoasi anu moyowa mangkono katuwu.