Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

JANGAN MENYERAH!

Kebaktian Regional Sabi-Sabi Yehuwa 2017

Mawongko raya mami masale Komi dajela ri kebaktian Sabi-Sabi Yehuwa anu datewianaka kasaenya tatogo eo.

ACARA

  • Nuntu pai Pampeoasi: Pepalimo ewambe’i Pue Ala ”mawai katodo” ri pura-pura tau, tesua kita.—Roma 15:5.

  • Vidio: Pepalimo ewambe’i Sura Magali pai wance’e se’e alam maya mampaguru kita danaka ne’e meura.

  • Film: Saeo-saeo, peolemo kisa samba’a sombori anu marata pompaguru ungkari pompau i Yesu, ”Ndiendo banggolo I Lot.”—Lukasi 17:32.

  • Nuntu Sura Magali Dagala Tau Sondo: Ri eo Minggu, pedongeka nuntu anu madago anu judulnya ”Ne’e Mabutu Pomata-Mata!”

INCEMA ANU MAYA DAJELA?

Pura-pura tau. Acara se’i bendabayari, pai bere’e kolete.

Peolemo daftar acara pai peole vidio mangkono kebaktian mami.

Pepali Tampa anu Mosu