Podo samba’a Pue Ala anu monco, nce’emo to’o-A Yehuwa. (Polinga 83:19) Sira nce’emo Inosa; beda takoto mangkita Sira. Sira mampokapuru kita pai pepokono-A kita se’e damampokapuru Sira. Sira ndapokono wo’u kita damampokapuru. (Matiu 22:35-40) Sira anu Makuasa, mampapewali pura-pura anu re’e.

Ndapapewali Pue Ala anu uyu-uyunya ince’emo mala’eka anu maroso. Sindara ri lino, ince’emo Yesu Kerisitu. Yehuwa se’e mampapewali wa’a mala’eka.

Yehuwa mampapewali anu re’e ri suruga  . . . pai ri lino. Pepatongawa ri Yohane 4:11

Ala Yehuwa mampapewali betu’e, lino, pai pura-pura banganinya.​—Palaburu 1:1.

Sira mampapewali Adama, tolino anu uyu-uyunya, ungkari tana.​—Palaburu 2:7.