Njaa pesono mi?

  • Bisa.

  • Be’e bisa.

  • Bekuncani.

 NJAA ANU NATO’O RI SURA MAGALI

”I Pue Ala da mampatuwu muni tau anu mate.”​—Potetala Wa’a Ncuro 24:15, Sura Magali Ri Basa Pamona Saeo-saeo.

POYOWENYA RI KOMI

Lindo raya ri tempo tau anu ndi pomawo mate.​—2 Korinti 1:3, 4.

Telapasaka ungkari kaekandaya anu meruu ri kapate.​—Ibarani 2:15.

Re’e ndapomata-mata da momberata muni pai tau anu matemo.​—Yohane 5:28, 29.

 BARA MAYA KITA MAMPOAYA NJAA ANU NATO’O SURA MAGALI?

Iyo. Re’e tatogo kateto’onya:

  • Pue Ala Pu’u ngkatuwu. Sura Magali manto’o Ala Yehuwa ”pu’u ngkatuwu”. (Polinga 36:​10; Potetala Wa’a Ncuro 17:​24, 25, Basa Pamona Saeo-saeo.) Pu’u pombai katuwu ndakoto mampatuwu tau anu mate.

  • Pue Ala, re’emo ndapapembangu tau mate. Sura Magali manto’o re’e uayu tau, tu’a, mangura, tuama, pai we’a anu nda papembangu tuwu muni ri lino. Re’e anu nepa mate, pai re’e aopo eomo kapate!​—⁠Yohane 11:​39-​44.

  • Pue Ala daraya kojo mampapembangu tolino ri tempo anu darata. Yehuwa mampobanciika kapate. Pue Ala darayanya kojo mampakapanangi kapate. (1 Korinti 15:​26) Sira daraya masawani kapate pai katuwu. Ma’ai kamawondaya i mPue Ala damampapembangu wa’a ntau anu re’e ri nawa-nawa-A da naka tau se’e da tuwu muni ri lino.​—⁠Ayubi 14:⁠14, 15.

 ANU DANDA NAWA-NAWA

Awenu kita mewali matu’a pai mate?

Sura Magali damasono peoasi ri PALABURU 3:⁠17-19 pai ROMA 5:⁠12.