Skip to content

Skip to secondary menu

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Palikúr

Ini kagta avan ku pariye pis muwaka in ka utipka.

In kabay pis tavah amun inakni yuwit AKAVUSKA, ba tavah ay anavi amun yuwit ku pariye iki ahin arit nawenyewa kagta avan.

Ariknebdi pekkiska ku pariye ukanyan

Iwasa nukune ariknebdi hawwata ariknebdi muwakapka.

Pariyevahki Inetitkeknevwi gidahan Jeova ?

Ba pis hiyekereviye pariyevahki usuh ? atak pahadguhka ukak ? kinetihwene ? kannuhwa Uhokri giwn ka katiwnihkama ?