Skip to content

Skip to secondary menu

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Palikúr

Pariye maviya agiku Pahadguhweket gidahankis Inetitkeknevwi gidahan Jeova ?

Pariye maviya agiku Pahadguhweket gidahankis Inetitkeknevwi gidahan Jeova ?

Iwasa piswa pariye maviya agiku.