Skip to content

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Select language Palikúr

Pahadguhka adah kiyene Jesus gimiremni

Pahayevwi abet kamukri, muwapu amadga hawkri, usuh pahadguhwa adah kiyene Jesus gimiremni. Hennewa, abetnewa amaksemni Jesus gaxni, ig aya gitkis gikannuhnivwi : « Amawka yis tiviknene keh inere adahan yis kiyenan » (Lúkas 22:19). Aytwenempiye pahadguhka adah kiyene in abet samdi 31 kavunmarewka [mars] 2018.

Usuh awnasap adah ini kibeynewatnene pahadguhka gidahankis madikte hiyeg. Ka muwaka katiwnih adah pis atak abet madikte pahadguhka gidahankis Inetitkeknevwi gidahan Jeova, hawwata yuma ahiwka karukri.

 

Uti Pahadguhweket