Skip to content

Skip to secondary menu

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Palikúr

Kannuhaki ka katiwnihkama amin Uhokri Gannasan

Ba pis muwaka hiyak pi kabayte amin uhokri Gannasan ? Amava kannuhaki ku pariye usuh iki ay pivinwa ka katiwnihkama. Keh payapni ay anavi adah kannuhwa Uhokri Gannasan.