Skip to content

Skip to secondary menu

Inetitkeknevwi gidahan Jeova

Palikúr

Le ministère du Royaume

Ini kagta Le ministère du Royaume arakamnih mmahpa pahadguhka gidahankis Inetitkeknevwi gidahan Jeova maviya.

Inetit : Gaytakkis yuwit amadga kagta pekkiska nawenyewa ariw kagta ku pariye amun internet.

 

Bayahmina usuh, inin arikna in kote kehkate amun internet agiku inin yuwit.

Inin arikna agiku inin yuwit utipka amadga inin kagta avan :